เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1780 รายการ
Item
Title
Post date
1
Flavor and Functional Characteristics of Whey Protein Isolates from Different Whey Sources
  December 1, 2016
2
The influence of a quality system according to ISO/IEC 17025 on the performance of Brazilian laboratories in proficiency testing in the environmental area
  November 9, 2016
3
Defining and identifying Sleeping Beauties in science
  November 7, 2016
4
Functionality of protein-fortified extrudates - review
  October 12, 2016
5
Core concept: the Internet of Things and the explosion of interconnectivity
  September 24, 2016
6
Effects of fermentation temperature on key aroma compounds and sensory properties of apple wine
  September 23, 2016
7
Determination of protein content by NIR Spectroscopy in protein powder mix products
  September 13, 2016
8
New energy and new power – the prospect of increasing use of polymers in fuel cells
  September 13, 2016
9
Measurement of ß-glucan in mushrooms and mycelial products
  August 25, 2016
10
A historical look at the prevalence of foodborne disease outbreaks associated with Asian foods in the United States
  August 25, 2016
11
Growth potential of Listeria Monocytogenes and Staphylococcus Aureus on fresh-cut tropical fruits
  August 25, 2016
12
Development and characterization of a new sweet egg-based dessert formulation
  August 10, 2016
13
Properties of melanin from black tea leaves
  July 25, 2016
14
Development of a functional whey beverage, containing calcium, vitamin D, and prebiotic dietary fiber, and its influence on human health
  July 25, 2016
15
Hemp fibre as alternative to glass fibre in sheet moulding compound. Part 2-impact properties
  June 25, 2016
16
An assessment of food safety handling practices at farmer’s markets in Rhode Island using a smartphone application
  June 25, 2016
17
Compatibility of activity coefficients estimated experimentally and by Pitzer equations for the assessment of seawater pH
  June 2, 2016
18
Modelling consumer intakes of vegetable oils and fats
  May 25, 2016
19
A preliminary mycological evaluation of organic and conventional foods
  May 25, 2016
20
Nano-food packaging: an overview of market, migration research, and safety regulations
  April 25, 2016
21
Identification and quantification of Cu-chlorophyll adulteration of edible oils
  April 25, 2016
22
Role of phytosterols in cancer prevention and treatment
  April 25, 2016
23
Validation of washing treatments to reduce Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. on the surface of green leaf lettuce and tomatoes
  March 25, 2016
24
Enzyme immunoassay for the detection of porcine gelatine in edible bird's nests
  March 25, 2016
25
The elimination of Listeria Monocytogenes attached to stainless steel or aluminum using multiple hurdles
  March 25, 2016

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา กรณีมีบัตร PIN Journal  คลิกที่นี่
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:34 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร