เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1151 - 1175 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1151
Galactoarabinan as a natural SPF booster
  January-01-08
1152
Removal of cosmetic ingredients and pharmaceuticals in sewage primary treatment
  January-01-08
1153
Metallic pigments in personal care applications
  January-01-08
1154
Omega-3 Health : significance of cereal food products
  January-01-08
1155
Quantitative determination of folic acid in multivitamin/multielement tablets using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
  January-01-08
1156
Determination of alfatoxins in Chinese medicinal herbs by high-performance liquid chromatography using immunoaffinity column cleanup improvement of recovery
  January-01-08
1157
Preparation and properties of coated nitrogen fertilizer with slow release and water retention
  January-01-08
1158
Recent progress in the determination of volatile impurities in pharmaceuticals
  January-01-08
1159
Simple and environmental friendly procedure for the gas chromatographic-mass spectrometric determination of caffeine in beverages
  January-01-08
1160
Determination of copper and nickel in vegetable oils by direct sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry
  January-01-08
1161
Antiaging effects of a skin repair active principle
  January-01-08
1162
Masking wrinkles and enhancing skin feel with silicone elastomer powder
  January-01-08
1163
Statistical design-principal component analysis optimization of a multiple response procedure using cloud point extraction and simultaneous determination of metals by ICP OES
  January-01-08
1164
Mechanical characterisation of cement-based mortar incorporating rubber aggregates from recycled worn tyres
  December-26-07
1165
Properties of rubberized concretes containing silica fume
  December-26-07
1166
Influence of thermal treatment of nano-scaled silica on interfacial adhesion properties of the silica/rubber compounding
  December-21-07
1167
Elastic instabilities in rubber
  December-21-07
1168
Processing guayule for latex and bulk rubber
  December-21-07
1169
Adhesion strength study between plasma treated polyester fibres and a rubber matrix
  December-21-07
1170
Preparation and properties of isobutylene-isoprene rubber (IIR)/clay nanocomposites
  December-21-07
1171
Influence of scrap rubber addition to Portland I concrete composites: Destructive and non-destructive testing
  December-21-07
1172
Impact of aircraft rubber tyre fragments on aluminium alloy plates: II-Numerical simulation using LS-DYNA
  December-21-07
1173
The Use of a silanised silica filler to reinforce and crosslink natural rubber
  December-21-07
1174
A Comparative study of calcium phosphate formation on bioceramics in vitro and in vivo
  December-16-07
1175
Influence of slurry characteristics on porosity and mechanical properties of alumina foams
  December-16-07

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร