เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1201 - 1225 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1201
Calcium : review of use in fresh whole and minimally processed fruits and vegetables to extend shelf life
  September-01-07
1202
Biodiesel engine : use of artificial neural networks to predict performance and exhaust emissions
  August-01-07
1203
Biomembranes : use as polymer electrolyte in fuel cell
  August-01-07
1204
Biodiesel : eco-toxicological studies in aerated soil comparing to diesel fuel
  August-01-07
1205
Biodiesel fueled compression ignition engine : experiment of nitrogen oxide emissions control
  August-01-07
1206
Ethanol-biodiesel-diesel fuel blend : potential of emissions reduction on heavy-dury diesel engine
  August-01-07
1207
Soybean straw : ammonia and enzymatic hydrolysis pretreatment
  July-16-07
1208
Power plant : circulating fluidised bed combustion and gasification for processing mixtures of coal, biomass and plastic waste
  July-16-07
1209
Measurement uncertainty in food microbiology : a critical review
  July-16-07
1210
Ozone : use in food industries for reducing environmental impacts of cleaning and disinfection activities
  July-16-07
1211
Cleaner diesel cars : improving to be as greenm as hybrids cars
  July-16-07
1212
Screen-printing technology : compatibility with micro-hotplate for gas sensor and solid oxide micro fuel cell development
  July-16-07
1213
Biodiesel : production from lipids extracted from municipal wastewater plant microorganisms
  July-01-07
1214
Biodiesel :study of variables affecting the production to meet European and ASTM standard
  July-01-07
1215
Chitin : properties modification for enzymatic deacetylation
  July-01-07
1216
Effluents from hot acid hydrolysis and hot chlorine dioxide bleaching : characterization and biodegradability
  July-01-07
1217
Polyhydroxyalkanoates : biodegradable polymers with a range of applications
  July-01-07
1218
Egg : study of chitosan-based coating effectiveness for improving shelf-life
  July-01-07
1219
Biodiesel : improving in lipase-catalyzed sythesis from sunflower oil
  June-16-07
1220
Rice straw : study of NH4OH-KOH pulping mechanisms and kinetics
  June-16-07
1221
Pelleted biofuel : investigation of production using acessed heat in pulp mill site
  June-16-07
1222
Biodiesel : investigation of parameters affecting methanolysis of used frying oil
  June-16-07
1223
Rapeseed oil biodiesel : reduction of energy consumption in fuel life cycle
  June-16-07
1224
Advanced oxidation processes : resin acids elimination from pulp effluents and their impact on subsequent biodegradation
  June-01-07
1225
Biodiesel : preparation from soybean oil using supercritical methanol and carbon dioxide as co-solvent
  June-01-07

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร