เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1326 - 1350 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1326
Standard solutions for pesticide residues determination using GC : study of long-term stability from storing in laboratory
  July-23-06
1327
High stearic acid sunflower seed oils : study of oil characterization
  July-23-06
1328
HACCP : study for reducing the burden of implementing in SMEs
  July-11-06
1329
Automotive batteries : summery of future requirements
  July-11-06
1330
Rice starches : effect of microwave heat-moisture treatment on digestibility, pasting and morphological properties
  July-11-06
1331
Infant skincare products
  July-11-06
1332
Biodiesel : production by activating enzyme lypase
  July-01-06
1333
Antioxidants in plastic packaging : determination of migrated degradation products of antioxidants in organic aqueous by SPME
  July-01-06
1334
Batteries : life prediction for selecting the technically most suitable and cost effective battery
  July-01-06
1335
Advanced ceramics : discussion of the new and conventional methods in complex shape processing
  June-27-06
1336
Laundry detergent : TISI standards improvement and product development
  June-27-06
1337
Freeze-dried royal jelly : storage stability assessment by furosine determination
  June-27-06
1338
Nonparboiled and parboiled rice : impact of proteins on pasting and cooking properties
  June-26-06
1339
Tea extracts and tea catechins : study of oxidation by molecular oxygen
  June-17-06
1340
Acrylamide : modelling of formation in food processing - Review
  June-17-06
1341
Edible seaweed : determination of iodide and iodine by use microwave energy in sample digestion and distillation
  June-17-06
1342
Trysin inhibitors purified from tamarind seed : study of bioinsecticidal activity toward fruit fly, cowpea weevil and insect pests
  June-17-06
1343
Omega-3 fatty acid : oxidatives stability increasing by coating droplets with multiple layers of emulsifiers
  June-08-06
1344
Pesticide contamination in groundwater : study for monitoring by ELISA methodology in Uruguay
  June-08-06
1345
Rice polish : agricultural waste used to remove of cadmium from wastewater
  June-08-06
1346
Hexavalent chromium contaminated in soils : bioremediation
  June-08-06
1347
Silver-coated ceramic beads : use for sterilization of Spingomonas sp. in drinking mineral water
  May-26-06
1348
Proteomics : review of the use in meat science
  May-26-06
1349
Solar ultraviolet protective clothing standards : similar and differences among standards developed by different organizations
  May-26-06
1350
Dioxin in fishmeal : study of decontamination by ultraviolet (UV)
  May-26-06

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร