เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1376 - 1400 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1376
Greenhouse gas : techniques to estimate and report emissions
  April-04-06
1377
Wastewater treatment : removal of cooking oil from domestics and food manufactures wastewater by immobilized photosynthetic bacteria
  April-04-06
1378
Ethanolic extracts from propolis : effect on prevention of dioxin toxicity
  March-16-06
1379
Winemaking : current knowledge and future trends of biochemistry and microbiology in fermentation processes
  March-16-06
1380
Enzymes in food production : consumer attitudes to different enzyme production methods
  March-16-06
1381
Bentonite and activated carbon : use in controlled release formulation of carbofuran pesticides
  March-16-06
1382
Small and medium-sized enterprise : factors affecting compliance food safety legislation
  March-16-06
1383
Proficiency testing in food microbiology : interlaboratory comparison of analytical methods, impact and measurement uncertainty of bacteria counts
  March-16-06
1384
Wine-liked beverages from sugarcane juice : studies of fermentation processes and final product characteristics
  March-16-06
1385
Pesticides : determination by pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry
  March-02-06
1386
Activated carbon : production from waste tire
  March-02-06
1387
Sunflower seed oil : composition of organic
  March-02-06
1388
E110 or Sunset Yellow FCF in food : degradation study of color by HPLC-MS in commercial beverage
  March-02-06
1389
Kinetin and kinet riboside : identification in coconut water
  March-02-06
1390
Active pharmaceutical ingredients : drying process monitoring by on-line NIR tool
  March-02-06
1391
Functional foods : a survey of health claims, pros and cons, and current legislation
  February-16-06
1392
Whole rice bran : application in food products
  February-16-06
1393
GMOs : detecting and quantifying in grain using DNA-based methods
  February-16-06
1394
Ethanol as alternative energy : research for producing from agricultural and agroindustrial wastes
  February-16-06
1395
Plastics : recycle identification code
  February-16-06
1396
Natural rubber : how to prevent latex allergy from natural rubber
  February-01-06
1397
Dyeing industry : energy management
  February-01-06
1398
Ricinus communis : Other benefics
  February-01-06
1399
Canned food : deterioration of can and food from corrosion
  February-01-06
1400
Free radical : dangerous and how to prevent by use antioxidant
  February-01-06

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร