เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1401 - 1425 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1401
Paper from industrial hemp barks : production by Thai hand-made
  January-16-06
1402
Vortex-fluidized bed combustor with 2 combustion chambers for rice-husk fuel : development by combining of 2 dominants from vortex and fluidized bed combustion
  January-16-06
1403
Electronic waste : problems from digital society
  January-16-06
1404
Food processing : a review of the applications of ozone, bacteriocins and irradiation
  January-16-06
1405
Enzyme discovery : screening, cloning, evolving
  January-16-06
1406
Green tea : the great healer?
  January-16-06
1407
Effective bacteria screening for treatment of concentrated latex processing plant wastewater
  January-16-06
1408
Animal fats biodiesels : study of fuel properties and level of nitrogen oxide emission
  January-16-06
1409
Nanotechnology : meaning, benefit and application
  January-05-06
1410
Flavors : recreating from nature
  January-05-06
1411
Microorganism and microalgae : Review of natural pigments sources for food
  January-05-06
1412
Tea polyphenols : possible mechanism of antioxidant activity lipid system and food product - review
  January-05-06
1413
Tea tree oil : the developing industry in Guangxi, China
  January-05-06
1414
Jatropha curcas L. : oil extraction method
  January-05-06
1415
Ceramic powder : recycling by product and waste in the country
  January-05-06
1416
Medicinal plant extracts : study of efficiency in killing adult brown dog ticks
  January-05-06
1417
Crude fibre : a parameter in quality evaluation and sensory properties of tea
  January-05-06
1418
Used cooking oil : transform to liquid fuel by catalyfic, HZSM-5
  December-16-05
1419
Activated carbon : production from molasses
  December-16-05
1420
Arsenic : a review of science and technologies with the potential for field measurements for monitoring in the environment
  December-16-05
1421
Soy isoflavones : stability and shelf life during food processing and storage
  December-16-05
1422
Cereal and potato products : reducing the content of acrylamide by addition of glycine and glutamine
  December-16-05
1423
High concentration juice : develop an analysis method to benzoic acid and sorbic acid
  December-16-05
1424
Energy conservation : integrated management with Value Engineering and Mechanic Engineering
  December-16-05
1425
Integrated electroplating system : modeling and simulation for near zero discharge of chemicals and metals
  December-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร