เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1451 - 1475 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1451
Dioxin : properties, toxics, first aid and waste management
  September-16-05
1452
Fresh strawberries coated with chitosan based edible coatings : sensory evaluation
  September-16-05
1453
Clean fuels with low sulfur : important issues for refining industry
  September-01-05
1454
Biofilms : formation and its effects on food industry
  September-01-05
1455
Alternative energy from cassava wastes : feasibility study
  September-01-05
1456
Fish sausages with chitosan adding: study of properties during chilled storage
  September-01-05
1457
Activated carbon produced from coconut shell char : study of effects on pore-size distribution
  September-01-05
1458
Ginger cookies and lemongrass cookies : study of optimal concentration
  August-16-05
1459
New silicone quaternary polymer microemulsion : use for hair care
  August-16-05
1460
Absence of S6K1 protects against age-and diet-induced obesity : experiment in rats
  August-16-05
1461
Pigments in vegetables : determination
  August-16-05
1462
Chitosan resin : use as adsorbent for isolate glycomacropeptide from sweet whey
  August-16-05
1463
Fuel distiller with used oil from diesel engines
  August-16-05
1464
Biological nanotechnology and Thai agricultures
  August-16-05
1465
Endosulfan residues in Chinese cabbage : reducing by ozone
  August-16-05
1466
Green color from Pandan leaf extract : effect of temperature, pH and zinc chloride on stability
  August-01-05
1467
Nanoelectrodes and nanoelectrode arrays : application
  August-01-05
1468
Chemical-resistant glove : general guidelines for choose
  August-01-05
1469
Local food product : use good manufacturing practice (GMP) to increase standard of production
  August-01-05
1470
Protein orientation on conductive sensor surfaces : nanoanalytical measurement
  August-01-05
1471
Ultrasound : use for sample preparation in analysis
  August-01-05
1472
Facial pores : improving the appearance
  August-01-05
1473
ISO 9001 : 2000 : process mapping
  August-01-05
1474
Microalgae : manufacturing by biotechnology method for skin care products
  July-16-05
1475
Ready-to-eat traditions Thai fermented products : study of food pathogens
  July-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร