เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1476 - 1500 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1476
Why nanotechnology?
  July-16-05
1477
Jatropha curcas : chemical properties and testing in diesel engines
  July-16-05
1478
Biocide DBNPA : Nontraditional use in coating industry
  July-16-05
1479
In-line chemical analysis of wastewater : present and future trends
  July-16-05
1480
Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in wastewater treatment
  July-16-05
1481
Uncertainty of hardness measurement : evaluation guidelines
  July-16-05
1482
Alkaline protease : Study of production from alkaloterant Bacillus sp. B12 and application in detergents
  July-16-05
1483
Solar cell : renewable clean energy
  July-01-05
1484
Quality Function Deployment : food pruduct development technique
  July-01-05
1485
Chemical weapon
  July-01-05
1486
Biodiesel : study of diesel emissions
  July-01-05
1487
Elements of HACCP plans : validated by industry
  July-01-05
1488
Membrane filtration systems : practical guidelines in selection process
  July-01-05
1489
Plant essential oils and smoke antimicrobials : study of antimicrobial activity to improve shelf-life and safety of perishable foods
  July-01-05
1490
Ozone depletion
  July-01-05
1491
Rice bran : mutrition and quality control
  July-01-05
1492
New perspective in analytical chemistry
  June-16-05
1493
Strawberry : effect of chitosan coating on quality of fruit
  June-16-05
1494
Garlics : anticarcinogenic properties - a review
  June-16-05
1495
Enzyme engineering : new era of using genetic engineering techniques for industrial application
  June-16-05
1496
Ginsenosides in genseng : the most recent analysis methods and critical evaluation of published results
  June-16-05
1497
Bacterial decolorization of azo dye : study of genetically engineered bacteria
  June-16-05
1498
Monascus-nata complex : development and production as health food
  June-16-05
1499
Rice flake : process development
  June-16-05
1500
Cobalt removal : determination of efficiency and removal mechanism by crab shell particles
  June-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร