เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1526 - 1550 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1526
Mullite synthesis : low cost processing by using waste powder from surface coating process and rice husk.
  May-16-05
1527
Dental ceramics : manufacture by electrophoresis deposition
  May-16-05
1528
Biosafety in laboratory
  May-01-05
1529
Pesticides and their transformation products : critical review and methods comparison of determination in soil
  May-01-05
1530
Energy saving in ceramic industry
  May-01-05
1531
Crude oil spills : development of biodegradation model
  May-01-05
1532
Biosensors : global perspective for environmental monitoring tools
  May-01-05
1533
Polymer-clay nanocomposites : overview with emphasis on interaction mechanisms
  May-01-05
1534
Accurate pH measurement part 2
  May-01-05
1535
Rapid determination of pesticide residues in fruits and vegetables by GC-TOFMS
  May-01-05
1536
Surfactants : fate and analysis in sludge and sludge-amended soils
  May-01-05
1537
High-oleate and regular soybean oil : frying stability
  April-16-05
1538
Anthocyanins : pigmented cereals (a review)
  April-16-05
1539
Acrylamide : a review in industry, perspective on research, analysis, formation, and control
  April-16-05
1540
Glucose, fructose, sucrose and inulin/oligofructose : enzymatic spectrophotometric determination in foods
  April-16-05
1541
Trends in quality in the analytical laboratory : analytical method validation and quality assurance
  April-16-05
1542
Tocopherol : measurement in edible products of vegetable origin
  April-01-05
1543
Glucosamine : single laboratory validation of a method for determination in raw materials and dietary supplements by HPLC with FMOC-Su derivatization
  April-01-05
1544
Mycobacteria : developing rapid detection using microwaves
  April-01-05
1545
Melamine-formaldehyde : adhesive additives for rubber-textile materials
  April-01-05
1546
Subtilisins : detergent protease
  April-01-05
1547
Dry fermented sausages : a review of new formulations for health
  March-16-05
1548
Aloe vera gel juice : quality and safety assurance in the processing
  March-16-05
1549
Extract pure Epigallocatechin Gallate (EGCG) from green tea : oral care formulating
  March-16-05
1550
Chitin and its derivatives : production, properties and some new applications
  March-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร