เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1601 - 1625 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
1601
Minimally processed fresh carrots : the effect of edible coatings and polymeric packaging films on
  December-16-04
1602
Biofilm from trickle-bed reactor used in waste gas treatment : microbial composition and structure
  December-16-04
1603
Heavy metals : using Aspergillus niger in bioleaching from a low-grade mining ore
  December-16-04
1604
Carbon dioxide : assessment of reductions due to biomass-coal cofiring in the United States
  December-16-04
1605
Recent developments in single-cell analysis : reviews
  December-01-04
1606
Dioxin : optimization of a method for determining in whole blood samples based on solvent extracti
  December-01-04
1607
Chitin : improved production by pretreatment of shrimp shells
  December-01-04
1608
Soy isoflavone : critical issues in R&D of enriched foods and dietary supplements
  December-01-04
1609
Mango fruits : effect of synthetic and eco-friendly films to the quality during storage
  December-01-04
1610
Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) extracts : evaluation of antioxidant potential
  December-01-04
1611
Vegetables and fruits : multiresidue analysis of pesticides
  December-01-04
1612
Ginkgo terpene trilactones : sample preparation and determination in selected beverage, snack, and dietary supplement products
  December-01-04
1613
Biodegradability : enhancement of industrial wastewaters by chemical oxidation pretreatment
  December-01-04
1614
Turmeric root extracts : properties study for use in anti-aging cosmetics
  December-01-04
1615
Modified polyester by treatment of bifunctional aliphatic amines
  December-01-04
1616
Fuel cell : development and application for electric bicycle
  December-01-04
1617
Ingredients for weight control foods and supplements
  December-01-04
1618
Nanoscale gold disk electrodes : Fabrication by using ultrashort pulse etching
  December-01-04
1619
Ice cream and other frozen desserts : formulating and manufacturing
  December-01-04
1620
Chitosan-based edible films : oscillatory sorption tests for determining the water-transport ...
  December-01-04
1621
Virus : inactivation by coagulation in salt of aluminum and polyaluminium
  December-01-04
1622
Supplementation green tea : an effect on insulin sensitivity in Sprague-Dawley rats
  December-01-04
1623
Grain legumes : Good nutrition sources of low-income people in developing countries
  December-01-04
1624
Novel encapsulation system that controlled release of ingredients in foods and beverages
  December-01-04
1625
Virus : Inactivation by Coagulation in Salt of aluminum and polyaluminium
  November-29-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร