เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1676 - 1700 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1676
A new chelating sorbent for metal ion extraction under high saline conditions
  August-16-04
1677
Food processing effects on residues: penicillins in milk and yoghurt
  August-16-04
1678
Rice grain quality: a comparison of local varieties with new varieties under study in Ghana
  August-16-04
1679
Aflatoxin : contamination in shrimp feed
  August-16-04
1680
Simple and rapid determination of N-methylcarbamate pesticides in citrus fruits by...
  August-01-04
1681
Rice bran emulsion : aqueous extraction, composition, and functional properties
  August-01-04
1682
Color removal from wastewater using low-cost activated carbon derived from agricultural waste...
  August-01-04
1683
Olive oil extractability index as a parameter for olive cultivar characterisation
  August-01-04
1684
Determination of chloramphenicol residues in shrimps by liquid chromatography-mass spectrometry
  August-01-04
1685
Importance of activated carbon's oxygen surface functional groups on elemental mercury adsorption
  August-01-04
1686
Characterization of nonstarch polysaccharides content from different edible organs of some...
  July-16-04
1687
High-performance liquid chromatographic determination for aristolochic acid in medicinal plants
  July-16-04
1688
Determination of aristolochic acids in medicinal plant and herbal product by liquid chromatography..
  July-16-04
1689
Size and stability of reconstituted sesame oil bodies
  July-16-04
1690
Pressurized liquid extraction of berberine and aristolochic acids in medicinal plants
  July-16-04
1691
Fruit and vegetable juice powders add value to cereal products
  July-01-04
1692
Frying oil : rapid assessment of deep quality by chromametric method
  July-01-04
1693
Membrane and additional adsorption processes for improvement of used frying oils
  July-01-04
1694
carbon nanotube paste electrodes: purificationม, preparation and characterization
  July-01-04
1695
Simultaneous determination of five tobacco-specific nitrosamines in mainstream cigartte smoke by...
  July-01-04
1696
Use of copper shavings to remove mercury from contaminated groundwater or wastewater by...
  July-01-04
1697
Energy in chemical manufacturing processes : gate-to-gate information for life cycle assessment
  June-16-04
1698
Process integration technology review : background and applications in the chemical process
  June-16-04
1699
Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils
  June-16-04
1700
Ready–to–Eat salad vegetables : effectiveness of food hygiene by use microbiological quality
  June-16-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร