เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1726 - 1750 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
1726
Comprehensive two-dimensional high-performance liquid chromatography for the separation of...
  March-16-04
1727
A review of possible applications of nanosecond electron beams for sterilization in...
  March-16-04
1728
Progress in essential oils : Lime oil, clove oil, copaiba balsam oil, fennel oil
  March-16-04
1729
Pseudo-nonionic surfactant complexes in soap bars
  March-16-04
1730
Chemistry, biochemistry, and safety of acrylamide: a review
  March-16-04
1731
Focused flavor creation : Using qualitative and quantitative sensory properties
  March-16-04
1732
Utilization of industrial waste products as adsorbents for the removal of dyes
  March-01-04
1733
Evaluation of the analytical method performance for incurred samples
  March-01-04
1734
Interactions of antimicrobials in milk and their detection by the Disk Diffusion method and Delvotest
  March-01-04
1735
The search for new fragrance ingredients : cassifix, prismantol, prismylate
  March-01-04
1736
Curing temperature effect on smokeless fuel briquettes prepared with molasses and H3PO4
  March-01-04
1737
Miniaturized method for separation and quantification of nitrogen species in petroleum distillates
  March-01-04
1738
Meat and bone meal combustion residue : efficient low cost material for lead removal from aqueous effluent
  March-01-04
1739
Recent advances in the thin-layer chromatography of pesticides : a review
  March-01-04
1740
Diglycerol : a humectant with unique sensory qualities
  March-01-04
1741
Formulating scrubs
  March-01-04
1742
Konjac/gellan gum mixed gels improve the quality of reduced-fat frankfurters
  February-16-04
1743
Formulating halal foods
  February-16-04
1744
Bioactives for women's health
  February-16-04
1745
Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the detection of the organophosphorus insecticide acephate
  February-16-04
1746
Fate of selenate metabolized by Enterobacter taylorae isolated from rice straw
  February-16-04
1747
Simultaneous identification of soyasaponins and isoflavones and quantification of soyasaponin Bb in soy products, using liquid chromatography / electrospray ionization mass spectrometry
  February-16-04
1748
The effect of replacing fat with oat bran on fatty acid composition and physicochemical properties of meatballs
  February-16-04
1749
Delivering the (baked) goods
  February-16-04
1750
Determination of flavour components in natural vanilla extracts and synthetic flavorings by mixed micellar electrokinetic capillary chromatography
  February-16-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร