เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 226 - 250 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
226
Efficient production of cellulase in the culture of Acremonium cellulolyticus using untreated waste paper sludge
  March-01-12
227
Parameters of deinking efficiency in an industrial flotation bank
  March-01-12
228
Modelling migration from paper into a food simulant
  March-01-12
229
Processing and shelf life issues of selected food packaging materials and structures from renewable resources
  February-22-12
230
A review on the fate of pesticides during the processes within the food-production chain
  February-22-12
231
Does the determination of inorganic arsenic in rice depend on the method?
  February-22-12
232
Chemical composition of commercial citrus fruit essential oils and evaluation of their antimicrobial activity acting alone or in combined processes
  February-22-12
233
An overview of various technologies for the treatment of dairy wastewaters
  February-22-12
234
Ensuring the safety of sweeteners from stevia
  February-17-12
235
Consumers and new food technologies
  February-15-12
236
Treatment of high-fat-containing dairy wastewater in a sequential UASBR system : influence of recycle
  February-15-12
237
The significance of non-O157 shiga toxin-producing Escherichia coli in food
  February-15-12
238
Functional properties of protein isolates extracted from stabilized rice bran by microwave, dry heat, and parboiling
  February-15-12
239
Glass and glass-ceramic technologies to transform the world
  February-14-12
240
Ginger and its health claims : molecular aspects
  February-08-12
241
Microbial safety of tropical fruits
  February-08-12
242
Quantification of Salmonella spp., Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 in non-spiked food products and evaluation of real-time PCR as a diagnostic tool in routine food analysis
  February-08-12
243
Utilization of dairy byproduct proteins, surfactants, and enzymes in frozen dough
  February-08-12
244
Evaluation of microwave oven heating and salad dressings to Control Listeria monocytogenes on diced ham and Turkey breast
  February-08-12
245
Campylobacter and its multi-resistance in the food chain
  February-01-12
246
Looking for my lost shaker of salt... replacer : flavor, function, future
  February-01-12
247
Rapid analysis of melamine residue in milk, milk products, bakery goods and flour by ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry : from food crisis to accreditation
  February-01-12
248
Hygienic conditions and microbiological status of chilled ready-to-eat products served in Southern Spanish hospitals
  February-01-12
249
Chemistry behind vegetarianism
  February-01-12
250
Be prepared : the new cosmetic regulation will take over from the Cosmetics Directive by July 2013, ‎but how prepared is the cosmetics industry?‎
  January-24-12

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร