เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 451 - 475 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
451
On the use, and reuse, of polymers for the treatment of hydrocarbon contaminated water via a solid-liquid partitioning bioreactor
  June-09-10
452
Heavy metal accumulation in vegetables irrigated with water from different sources
  June-07-10
453
Electricity generation from terephthalic acid using a microbial fuel cell
  June-04-10
454
The influence of modified starch on the process water quality in papermaking and the paper properties
  June-04-10
455
Biodiesel production from waste tallow
  June-01-10
456
Effects of soaking, germination and fermentation on phytic acid, total and in vitro soluble zinc in brown rice
  June-01-10
457
Adsorption of fluoride from water solution on bone char
  May-26-10
458
Multiresidue method for fast determination of pesticides in fruit juices by ultra performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry
  May-24-10
459
Effects of organic phase, fermentation media, and operating conditions on lactic acid extraction
  May-24-10
460
Preparation of ferulic acid from agricultural wastes: its improved extraction and purification
  May-24-10
461
Green synthesis of silver nanoparticles for ammonia sensing
  May-24-10
462
The definition, source, manifestation and assessment of unintended effects in genetically modified plants
  May-24-10
463
Improved microwave steam distillation apparatus for isolation of essential oils comparison with conventional steam distillation
  May-24-10
464
Extraction of pure lycopene from industrial tomato by-products in water using a new high-pressure process
  May-11-10
465
Biosorption of total chromium from aqueous solution by red algae (Ceramium virgatum) : equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
  May-06-10
466
Coconut coir as biosorbent for Cr(VI) removal from laboratory wastewater
  May-06-10
467
Environmental liability and life-cycle management of used lubricating oils
  April-30-10
468
Nicotine derivatives in wastewater and surface waters: application as chemical markers for domestic wastewater
  April-30-10
469
Biodegradable elastomeric vulcanizates
  April-26-10
470
Rheological and thermal properties of extruded mixtures of rice starch and isolated soy protein
  April-26-10
471
Critical review on analytical methods for biodiesel characterization
  April-23-10
472
Elimination of trypsin inhibitor activity and beany flavor in soy milk by consecutive blanching and ultrahigh-temperature (UHT) processing
  April-21-10
473
Solventless adhesive bonding using reactive polymer coatings
  April-12-10
474
Inkjet-printed microfluidic multianalyte chemical sensing paper
  April-11-10
475
External building facades using photovoltaic ceramic tiles
  March-29-10

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร