เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 626 - 650 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
626
Genetic variability in cereal carbohydrate compositions and potentials for improving nutritional value
  July-01-09
627
Detection and quantification of chemical plumes using a portable underwater membrane introduction mass spectrometer
  June-22-09
628
Ozone’s impact on public health : contributions from outdoor exposures to ozone and products of ozone-initiated chemistry
  June-22-09
629
Sono-sorption as a new method for the removal of lead ion from aqueous solution
  June-22-09
630
Enhanced malachite green removal from aqueous solution by citric acid modified rice straw
  June-22-09
631
Microwave remediation of soil contaminated with hexachlorobenzene
  June-22-09
632
Thermal treatment of the fly ash from municipal solid waste incinerator with rotary kiln
  June-22-09
633
Microbial ecology to manage processes in environmental biotechnology
  June-15-09
634
Biotechnology and the utilization of biowaste as a resource for bioproduct development
  June-15-09
635
The removal of colour from textile wastewater using whole bacterial cells : a review
  June-15-09
636
Detoxification of chromium slag by chromate resistant bacteria
  June-15-09
637
Bio-diversity : an effective safety net against environmental pollution
  June-15-09
638
Odor and air emission control using biotechnology for both collection and waste water treatment systems
  June-15-09
639
Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of the aquatic environment?
  June-08-09
640
Air pollution monitoring and GIS modeling: a new use of nanotechnology based solid state gas sensors
  June-08-09
641
Design of mixed fuel for heterogeneous reburning
  June-08-09
642
Fuel oxidation efficiencies and exhaust composition in solid oxide fuel cells
  June-08-09
643
A practical review of the performance of organic and inorganic adsorbents for the treatment of contaminated waters
  June-08-09
644
Global hydrological cycles and world water resources
  June-08-09
645
Multi-phase electro-chemical catalytic oxidation of wastewater
  June-01-09
646
Guidelines on air handling in the food industry
  June-01-09
647
Trichloroethylene uptake by apple and peach trees and transfer to fruit
  June-01-09
648
Utilisation of Turkish fly ashes in cost effective HVFA concrete production
  June-01-09
649
Concentrations of polychlorinated biphenyls in indoor air and polybrominated diphenyl ethers in indoor air and dust in Birmingham, United Kingdom: implications for human exposure
  June-01-09
650
Environmental-benign utilization of fly ash as low-cost adsorbents
  June-01-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร