เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 801 - 825 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
801
Transesterified milkweed (Asclepias) seed oil as a biodiesel fuel
  November-26-08
802
Pb(II) and Cd (II) removal from aqueous solution by olive cake
  November-26-08
803
Removal of Ni(II), Zn(II) and Cr(VI) from aqueous solution by Alternanthera philoxeroides biomass
  November-26-08
804
Experimental study on evaluation and optimization of conversion of waste animal fat into biodiesel
  November-20-08
805
Life cycle assessment of various cropping systems utilized for producing biofuels : bioethanol and biodiesel
  November-20-08
806
Improving the economics of biodiesel production through the use of low value lipids as feedstocks : vegetable oil soapstock
  November-20-08
807
Immobilized Pseudomonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil
  November-20-08
808
Biodiesel production via non-catalytic SCF method and biodiesel fuel characteristic
  November-20-08
809
Acid rain in Europe and the United States: an update
  November-20-08
810
Li-ion batteries and portable power source prospects for the next 5-10 years
  November-20-08
811
Ethanolic fermentation of acid pre-treated starch industry effuents by recombinant Saccharomyces cerevisiae strains
  November-20-08
812
Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a diesel engine
  November-20-08
813
Biodiesel production from waste cooking oil: 2. economic assessment and sensitivity analysis
  November-20-08
814
Addition of dissolved wood components to improve the delignification rate and pulp yield in hardwood kraft pulping
  September-22-08
815
Laboratory simulation of the effects of refining on paper formation
  September-22-08
816
Characterization of focused high frequency ultrasonic removal of thermally fused toner from paper surfaces – an experimental study
  September-22-08
817
Preparation and characterization of activated carbon from Terminalia arjuna nut with zinc chloride activation for the removal of phenol from wastewater
  September-22-08
818
Influence of fluorescent whitening agents on ultraviolet protection of pretreated cotton
  September-22-08
819
Antimicrobial functions for synthetic fibers: recent developments
  September-22-08
820
The preparation, properties and application of carbon fibers for SPME
  September-22-08
821
Removal of organic compounds by alginate gel beads with entrapped activated carbon
  September-22-08
822
Specific contact area and the tensile strength of paper
  September-15-08
823
Glass-ceramic composites with strontium hexaferrite ultrafine particles in the SrO-Fe2O3-B2O3-SiO2 system
  September-15-08
824
Use of bypass cement dust for production of glass ceramic materials
  September-15-08
825
Reasons of strength loss in recycled pulp
  September-15-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร