เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 851 - 875 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
851
Shampoo formulation : the Basics
  August-08-08
852
Strategies for solvent selection - a literature review
  August-08-08
853
A comparison of liquid and supercritical carbon dioxide as an extraction solvent for plating bath treatment
  August-08-08
854
Supercritical fluid extraction of potential migrants from paper and board intended for use as food packaging materials
  August-08-08
855
New trends in solid-phase extraction
  August-08-08
856
Novel and innovative non-cyanide silver process: a report on commercial plating experiences
  August-01-08
857
Safety, health or the environment - which comes first?
  August-01-08
858
Supercritical fluid extraction of grape seed oil and subsequent separation of free fatty acids by high-speed counter-current chromatography
  August-01-08
859
CO2 laser-induced metal deposition on epoxy resin boards from aqueous solution
  August-01-08
860
Understand basic engineering codes: Here’s an overview of the nature, use and limitations of US industrial standards
  August-01-08
861
Electrodeposition of zinc from acetate baths
  August-01-08
862
Determination of chlorobenzenes in water by drop-based liquid-phase microextraction and gas chromatography-electron capture detection
  July-22-08
863
Molecularly imprinted on-line solid-phase extraction combined with flow-injection chemiluminescence for tetracycline
  July-22-08
864
The competitive cost of antibiotic resistance in Mycobacterium tuberculosis
  July-22-08
865
Solid–supported room temperature phosphorescence from aflatoxins for analytical detection of Aspergillus spp. strains
  July-22-08
866
Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in chicken eggs by matrix solid phase dispersion
  July-22-08
867
Size matters: MPC polymer is claimed to imitate the biological membrane of the skin
  July-22-08
868
Evaluation of SafTest™ Methods for monitoring frying oil quality
  July-22-08
869
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/ gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry
  July-22-08
870
Dispersive liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-flame photometric detection very simple, rapid and sensitive method for the determination of organophosphorus pesticides in water
  July-22-08
871
Solar–light assisted removal of arsenic from natural waters: effect of iron and citrate concentrations
  July-16-08
872
Synthesis of a chitosan-based chelating resin and its application to the selective concentration and ultratrace determination of silver in environmental water samples
  July-16-08
873
Determination of methylmercury and estimation of total mercury in seafood using high performance liquid chromatography (HPLC) and inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS): method development and validation
  July-16-08
874
Development of multiclass methods for drug residues in eggs: hydrophilic solid-phase extraction cleanup and liquid chromatography/tandem mass spectrometry analysis of tetracycline, fluoroquinolone, sulfonamide, and β-lactam residues
  July-16-08
875
Digital image-based titrations
  July-16-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร