เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 201 - 225 จากทั้งหมด 1800 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
201
วางแผนการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากสมุนไพรโดยใช้ระบบสุญญากาศและการกระตุ้นแบบดั้งเดิมด้วยสารเคมี ZnCl2
  8/3/2555
202
เทคนิคการประยุกต์ใช้และผลที่ได้จากวิธีการทำไมโคร-ออกซิเจเนตของไวน์แดง
  8/3/2555
203
การหมักแก๊สสังเคราะห์ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ : การประเมินค่า สัมประสิทธิ์การย้ายมวลของคาร์บอนมอนอกไซด์ในปฏิกรณ์แบบต่างๆ
  8/3/2555
204
รูปแบบการเคลื่อนย้ายจากกระดาษสู่อาหารเลียนแบบ
  1/3/2555
205
ปัจจัยในการกำจัดหมึกพิมพ์ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในบ่อพักระบบลอยตะกอน
  1/3/2555
206
ผลการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในถังเพาะเชื้อ Acremonium cellulolyticus โดยใช้กากตะกอนของเสียจากการผลิตกระดาษไม่ผ่านการบำบัด
  1/3/2555
207
ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลไม้ตระกูลส้มที่วางจำหน่าย และการประเมินความสามารถในการต้านจุลินทรีย์ของน้ำมันหอมระเหยในเชิงเดี่ยวและในกระบวนการร่วม
  22/2/2555
208
ภาพรวมเทคโนโลยีเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการผลิตนม
  22/2/2555
209
การหาปริมาณสารหนูในรูปอนินทรีย์ในข้าวขึ้นกับวิธีการตรวจวิเคราะห์หรือ?
  22/2/2555
210
บทความปริทัศน์ในความเป็นไปของสารกำจัดศัตรูพืชระหว่างกระบวนการห่วงโซ่ของการผลิตอาหาร
  22/2/2555
211
กระบวนการผลิตกับอายุการเก็บของวัสดุและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับคัดเลือกจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน
  22/2/2555
212
การรับรองความปลอดภัยของสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน‎
  17/2/2555
213
ผู้บริโภคและเทคโนโลยีใหม่ทางอาหาร
  15/2/2555
214
การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตนมไขมันสูงในระบบ Sequential UASBR: ผลของการนำกลับมาใช้ใหม่
  15/2/2555
215
นัยสำคัญของเอสเชอริเชียโคไลซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ O157 ที่ผลิตชิกาท็อกซินในอาหาร
  15/2/2555
216
คุณสมบัติเชิงการใช้งานของโปรตีนสกัดจากรำข้าวผ่านการทำให้คงสภาพโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ อบแห้ง และการลวก
  15/2/2555
217
เทคโนโลยีด้านแก้วและแก้ว-เซรามิกที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
  14/2/2555
218
การใช้โปรตีน สารลดแรงตึงผิวและเอนไซม์อันเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากนม ในก้อนโดแช่แข็ง
  8/2/2555
219
การประเมินผลของการทำให้ร้อนในเตาอบไมโครเวฟและน้ำสลัดต่อการควบคุมเชื้อ Listeria monocytogenes บนแฮมและเนื้ออกไก่งวงที่หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋า
  8/2/2555
220
การวิเคราะห์ปริมาณของ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้เติมสารมาตรฐานและการประเมินเวลาจริง พีซีอาร์ เป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยในงานประจำตรวจวิเคราะห์อาหาร
  8/2/2555
221
ความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ของผลไม้เมืองร้อน
  8/2/2555
222
ขิงและคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพ : ในแง่ของโมเลกุล
  8/2/2555
223
ภาวะสุขลักษณะและสถานภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคที่ให้บริการในโรงพยาบาลทางใต้ของประเทศสเปน
  1/2/2555
224
การวิเคราะห์สารพิษตกค้างเมลามีนในนม ผลิตภัณฑ์จากนม สินค้า พวกขนมปังและแป้งอย่างรวดเร็วโดย Ultra-performance liquid chromatogra phy/tandem mass spectrometry: จากวิกฤตด้านอาหารถึงเป็นที่เชื่อถือ
  1/2/2555
225
แคมไพโรแบคเตอร์ และการดื้อต่อยาหลายชนิดในห่วงโซ่อาหาร
  1/2/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร