เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 26 - 50 จากทั้งหมด 1809 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
26
การปลดปล่อยโลหะจากเครื่องทำกาแฟและกาต้มน้ำไฟฟ้า
  22/3/2560
27
เครื่องดื่มเชิงหน้าที่หรือฟังชันนัลดริงก์ : กลุ่มอาหารเชิงหน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่ - แนวโน้มเชิงพาณิชย์ งานวิจัย และความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  23/2/2560
28
คุณลักษณะของกลิ่นรสและหน้าที่ของเวย์โปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้จากแหล่งเวย์ต่าง ๆ
  1/12/2559
29
ผลของระบบคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ต่อประสิทธิภาพของห้องปฎิบัติการในประเทศบราซิลที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม
  9/11/2559
30
การให้นิยามและการบ่งชี้บทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงล่าช้า
  7/11/2559
31
สมบัติเชิงหน้าที่ของอาหารชนิดอัดพองที่เสริมสารอาหารโปรตีน - บทปริทัศน์
  12/10/2559
32
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์
  24/9/2559
33
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบความชำนาญ ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ และการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด : การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
  23/9/2559
34
ผลของอุณหภูมิในการหมักไวน์แอปเปิลที่มีผลต่อสารให้กลิ่นและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส
  23/9/2559
35
การตรวจหาปริมาณโปรตีนโดยเทคนิค NIR Spectroscopy ในผลิตภัณฑ์ โปรตีนผง
  13/9/2559
36
พลังงานใหม่ – คาดการณ์การเพิ่มการใช้พอลิเมอร์ในเซลล์เชื้อเพลิง
  13/9/2559
37
การศึกษาโรคที่เกิดจากอาหารเอเชียในประเทศสหรัฐอเมริกา
  25/8/2559
38
ความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes และ Staphylococcus aureus ในผลไม้เขตร้อนตัดแต่งพร้อมบริโภค
  25/8/2559
39
การวัดปริมาณเบต้ากลูแคนในเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
  25/8/2559
40
การพัฒนาสูตรและลักษณะของอาหารหวานชนิดใหม่ที่มีไข่เป็นส่วนประกอบหลัก
  10/8/2559
41
คุณสมบัติของเมลานินจากใบชาดำ
  25/7/2559
42
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวย์เพื่อสุขภาพที่มีแคลเซียม วิตามินดี และพรีไบโอติกเป็นส่วนประกอบ
  25/7/2559
43
การใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
  25/7/2559
44
การประเมินเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของ ตลาดการเกษตรแห่งรัฐโรดไอแลนด์ โดยใช้สมาร์ทโฟน
  25/6/2559
45
ทางเลือกในการนำเส้นใยป่านมาใช้แทนเส้นใยแก้วในกระบวนการ ขึ้นรูป ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการทนแรงกระแทก
  25/6/2559
46
ความสอดคล้องกันของค่าสัมประสิทธิ์แอคติวิตี้สำหรับประเมินค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำทะเลระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของพิตเซอร์
  2/6/2559
47
การประเมินการเกิดเชื้อราขั้นต้นในอาหารอินทรีย์และอาหารทั่วไป
  25/5/2559
48
แบบจำลองปริมาณน้ำมันพืชและไขมันจากพืชที่ผู้บริโภคควรได้รับ
  25/5/2559
49
บรรจุภัณฑ์อาหารนาโน: การอธิบายเกี่ยวกับตลาด งานวิจัยของการแพร่กระจายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
  25/4/2559
50
บทบาทของไฟโตสเตอรอลในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
  25/4/2559


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร