เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 26 - 50 จากทั้งหมด 1815 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
26
กราฟีน : บทปริทัศน์งานวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน
  1/9/2560
27
ไอศกรีมชนิดใหม่
  1/7/2560
28
สิ่งทอต้านแบคทีเรียจากเส้นใยฝ้ายที่ตรึงไคโตซานไว้บนเส้นใยโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
  23/6/2560
29
ออลีโอเจลหรือเจลน้ำมันรับประทานได้ในวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
  22/6/2560
30
การทำอาหารและโภชนศาสตร์ : ศาสตร์การทำอาหารที่ก้าวไปไกลกว่าเดิม
  22/6/2560
31
การวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนด้านอาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์ปีกและเนื้อ
  24/3/2560
32
การปลดปล่อยโลหะจากเครื่องทำกาแฟและกาต้มน้ำไฟฟ้า
  22/3/2560
33
เครื่องดื่มเชิงหน้าที่หรือฟังชันนัลดริงก์ : กลุ่มอาหารเชิงหน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่ - แนวโน้มเชิงพาณิชย์ งานวิจัย และความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  23/2/2560
34
คุณลักษณะของกลิ่นรสและหน้าที่ของเวย์โปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้จากแหล่งเวย์ต่าง ๆ
  1/12/2559
35
ผลของระบบคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ต่อประสิทธิภาพของห้องปฎิบัติการในประเทศบราซิลที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม
  9/11/2559
36
การให้นิยามและการบ่งชี้บทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงล่าช้า
  7/11/2559
37
สมบัติเชิงหน้าที่ของอาหารชนิดอัดพองที่เสริมสารอาหารโปรตีน - บทปริทัศน์
  12/10/2559
38
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์
  24/9/2559
39
ผลของอุณหภูมิในการหมักไวน์แอปเปิลที่มีผลต่อสารให้กลิ่นและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส
  23/9/2559
40
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบความชำนาญ ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ และการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด : การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
  23/9/2559
41
การตรวจหาปริมาณโปรตีนโดยเทคนิค NIR Spectroscopy ในผลิตภัณฑ์ โปรตีนผง
  13/9/2559
42
พลังงานใหม่ – คาดการณ์การเพิ่มการใช้พอลิเมอร์ในเซลล์เชื้อเพลิง
  13/9/2559
43
การศึกษาโรคที่เกิดจากอาหารเอเชียในประเทศสหรัฐอเมริกา
  25/8/2559
44
การวัดปริมาณเบต้ากลูแคนในเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
  25/8/2559
45
ความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes และ Staphylococcus aureus ในผลไม้เขตร้อนตัดแต่งพร้อมบริโภค
  25/8/2559
46
การพัฒนาสูตรและลักษณะของอาหารหวานชนิดใหม่ที่มีไข่เป็นส่วนประกอบหลัก
  10/8/2559
47
การใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
  25/7/2559
48
คุณสมบัติของเมลานินจากใบชาดำ
  25/7/2559
49
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวย์เพื่อสุขภาพที่มีแคลเซียม วิตามินดี และพรีไบโอติกเป็นส่วนประกอบ
  25/7/2559
50
การประเมินเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของ ตลาดการเกษตรแห่งรัฐโรดไอแลนด์ โดยใช้สมาร์ทโฟน
  25/6/2559


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร