เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 251 - 275 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
251
การอยู่รอดของ เอสเชอริเชีย โคไล O157:H7 และ แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูนิ ในน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวดภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน
  23/1/2555
252
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในการล้างภาชนะในภัตตาคาร
  23/1/2555
253
การตรวจหาและเปรียบเทียบปริมาณของ γ-aminobutyric acid (GABA)ในชาผู่-เอ๋อ และชาจีนชนิดอื่นๆ
  23/1/2555
254
ประโยชน์และความเสี่ยงของกาแฟและการบริโภคกาแฟ
  23/1/2555
255
เอทานอล-น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวหมุนเวียนปฐมภูมิ
  23/1/2555
256
การสูดดมอนุภาคขนาดนาโนของนิกเกิลเป็นเวลายาวนานก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในตัวอย่างหนูทดลอง
  16/1/2555
257
แนวทางและขอบข่ายของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตบนพื้นฐานของกราฟีน
  16/1/2555
258
เซลล์แสงอาทิตย์จากไฟฟ้าเคมี – บทปริทรรศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมื่อไม่นานนี้
  9/1/2555
259
การประเมินการเสื่อมสภาพของเบียร์โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟิ-แมสสเปกโทรเมตรี/การวิเคราะห์หลายตัวแปร : เครื่องมือตรวจแบบรวดเร็วเพื่อหาองค์ประกอบของเบียร์
  9/1/2555
260
การใช้เมล็ดข้าวฟ่างในผลิตภัณฑ์ปราศจากโปรตีนกลูเตน
  9/1/2555
261
การดูดซับดีโอโซโพรพิลอะทราซีนด้วยถ่านชีวภาพจากมูลไก่กระทง
  9/1/2555
262
วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายเพื่อวิเคราะห์ทางเคมีของเครื่องกรองฝุ่น : กรณีมลภาวะทางอากาศจากสารแมงกานีสที่ Vallecamonica (ประเทศอิตาลี)
  2/1/2555
263
การตรวจหาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อประเมินประสิทธิภาพการนำ Polyethylene terephthalate และ High-density polyethylene กลับมาใช้ใหม่โดยวิธี Headspace solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometr
  2/1/2555
264
เทคโนโลยีการวนกลับมาใช้ซ้ำทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิงฟอสซิล
  2/1/2555
265
ความก้าวหน้าในการใช้กลไกควบคุมการปล่อยสารสำหรับประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
  2/1/2555
266
คิดใหม่เกี่ยวกับการแยกหมึกพิมพ์ในกระบวนการแปรใช้ใหม่กระดาษ : ปัญหาจากหมึกพิมพ์ดิจิทัล
  27/12/2554
267
การสกัดกรดฟินอลิกออกจากรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้วโดยใช้ภาวะน้ำกึ่งวิกฤติ
  26/12/2554
268
การศึกษาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : สิ่งทอชนิดปกป้องร่างกายที่ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันตัว
  26/12/2554
269
ทัศนคติของชาวยุโรปต่อการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนวิธีการทดสอบ ทางชีววิทยาโดยใช้หนูทดลองในการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากทะเล
  26/12/2554
270
สารประกอบปุ๋ยอินทรีย์-อนินทรีย์อเนกประสงค์ชนิดค่อยๆ ปล่อยสารออกช้าๆ
  19/12/2554
271
การลดปริมาณของแข็งในน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตแป้งโดยการกรองด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชัน
  19/12/2554
272
วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่เพื่อหาปริมาณ Semi-volatile polycyclic aromatic hydrocarbons ในไอระเหยจากส่วนกรองของเครื่องยนต์ดีเซล
  19/12/2554
273
การวางแผนและควบคุมให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามแนวทางของวิศวกรรมศาสตร์
  19/12/2554
274
การเก็บพลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกราฟีน
  18/12/2554
275
การศึกษาปฏิกิริยาเติมหมู่อะเซทิลในขนไก่สำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์มอพลาสติก
  18/12/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร