เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 251 - 275 จากทั้งหมด 1783 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
251
การศึกษาเบื้องต้นของคุณลักษณะการเกิดออกซิเดชันและการปล่อยสารมลพิษของรูปแบบจำลองเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
  22/11/2554
252
กลไกการออกซิเดชันไขมันที่กระจายตัวในอาหาร
  22/11/2554
253
เม็ดอัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เคลือบด้วยไคโตซานสำหรับห่อหุ้มน้ำมันซิลิโคนที่มีไพรีน : วิธีการใหม่สำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
  15/11/2554
254
การฟอกสีเยื่อกระดาษคราฟท์ยูคาลิปตัสขั้นสุดท้ายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบการฟอกด้วยสารประกอบคลอรีนและการย่อยสลายเซลลูโลส
  15/11/2554
255
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงการออกแบบและการดำเนินงานของเครื่องฟอกชีวภาพแบบการแบ่งส่วนในสองวัฏภาคสำหรับการบำบัดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
  15/11/2554
256
การกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลโดยชีววิธีด้วยการจับตัวเป็นก้อนและดูดยึดตรึงโดยเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas delafieldii R-8
  15/11/2554
257
การควบคุมคุณสมบัติด้านการไหล
  15/11/2554
258
การลดรอยเท้าคาร์บอนให้ต่ำสุดจากหน่วยแก๊สขั้นปลายของกระบวน การคลอส
  8/11/2554
259
การตรวจวัดปริมาณอะมิโลสและอะมิโลเพกทินแบบใหม่ด้วยวิธีเทียบสีโดยใช้ความยาวคลื่น 3 ช่วง
  8/11/2554
260
คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และโครงสร้างของแป้งจากกล้วยที่ทำให้เกิดโมเลกุลเชื่อมโยงข้ามโดยใช้สารก่อการเชื่อมโยง 3 ชนิด
  8/11/2554
261
ส่วนประกอบพอลิเมอร์สำหรับทำสีของคอนแทคเลนส์
  8/11/2554
262
วิธีการใหม่ของสาขาเคมีวิเคราะห์จะเป็นไปได้หรือไม่ ?‎
  3/11/2554
263
การผลิตน้ำมันโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีการสะสมไขมันหลากสายพันธุ์ที่เติบโตในน้ำทิ้งปฐมภูมิ
  2/11/2554
264
การวัดแรงเสียดทานแต่ละอย่างที่เกิดกับยาง
  2/11/2554
265
การผลิตโอเลฟินจากเอทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิโอไลต์ H-ZSM-5 ที่ถูกดัดแปลงด้วยเหล็กและ/หรือฟอสฟอรัส
  2/11/2554
266
การฟื้นฟูเทคโนโลยีของกระบวนการวีเอชดี (วีเอดี)
  2/11/2554
267
วัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตพลาสติกมีทางเป็นไปได้หรือไม่ ?
  1/11/2554
268
การชี้บ่งและการบริหารจัดการกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากอาหารอย่างมีประสิทธิผล : ผลสำรวจแบบเดลฟีระดับนานาชาติ
  25/10/2554
269
ผลของไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงต่อกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าที่ใช้ขจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำ
  25/10/2554
270
การยืนยันผลของมาตรการควบคุมภายในห่วงโซ่อาหารโดยใช้แนวคิด เป้าหมายความปลอดภัยของอาหาร (FSO)
  25/10/2554
271
การใช้สารอนุภาคนาโนแมกนีเซียมไฮไดรด์ผสมกับสารเร่งไทเทเนียมคาร์ไบด์เพื่อจัดเก็บไฮโดรเจน
  25/10/2554
272
บทปริทัศน์บนพื้นฐานของหลักฐานเรื่องผลของน้ำตาลฟรุกโตสในอาหารที่รับประทานทั่วไปต่อไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วนเกิน
  25/10/2554
273
ความเชื่อมโยงระหว่างน้ำและพลังงาน
  20/10/2554
274
การลดปริมาณการใช้น้ำในฉลากแสดงร่องรอยการใช้น้ำของโรงงาน
  19/10/2554
275
ผลของกระบวนการความร้อน ความดันอุทกสถิตสูงและการเก็บรักษาที่มีต่อปริมาณพอลิฟีนอลและคุณภาพบางอย่างของสมูทธีผลไม้
  18/10/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, August 17, 2014 11:23 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร