เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 251 - 275 จากทั้งหมด 1815 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
251
แนวทางและขอบข่ายของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตบนพื้นฐานของกราฟีน
  16/1/2555
252
เซลล์แสงอาทิตย์จากไฟฟ้าเคมี – บทปริทรรศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมื่อไม่นานนี้
  9/1/2555
253
การประเมินการเสื่อมสภาพของเบียร์โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟิ-แมสสเปกโทรเมตรี/การวิเคราะห์หลายตัวแปร : เครื่องมือตรวจแบบรวดเร็วเพื่อหาองค์ประกอบของเบียร์
  9/1/2555
254
การดูดซับดีโอโซโพรพิลอะทราซีนด้วยถ่านชีวภาพจากมูลไก่กระทง
  9/1/2555
255
การใช้เมล็ดข้าวฟ่างในผลิตภัณฑ์ปราศจากโปรตีนกลูเตน
  9/1/2555
256
ความก้าวหน้าในการใช้กลไกควบคุมการปล่อยสารสำหรับประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
  2/1/2555
257
เทคโนโลยีการวนกลับมาใช้ซ้ำทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิงฟอสซิล
  2/1/2555
258
การตรวจหาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อประเมินประสิทธิภาพการนำ Polyethylene terephthalate และ High-density polyethylene กลับมาใช้ใหม่โดยวิธี Headspace solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometr
  2/1/2555
259
วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายเพื่อวิเคราะห์ทางเคมีของเครื่องกรองฝุ่น : กรณีมลภาวะทางอากาศจากสารแมงกานีสที่ Vallecamonica (ประเทศอิตาลี)
  2/1/2555
260
คิดใหม่เกี่ยวกับการแยกหมึกพิมพ์ในกระบวนการแปรใช้ใหม่กระดาษ : ปัญหาจากหมึกพิมพ์ดิจิทัล
  27/12/2554
261
การศึกษาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : สิ่งทอชนิดปกป้องร่างกายที่ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันตัว
  26/12/2554
262
ทัศนคติของชาวยุโรปต่อการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนวิธีการทดสอบ ทางชีววิทยาโดยใช้หนูทดลองในการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากทะเล
  26/12/2554
263
การสกัดกรดฟินอลิกออกจากรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้วโดยใช้ภาวะน้ำกึ่งวิกฤติ
  26/12/2554
264
สารประกอบปุ๋ยอินทรีย์-อนินทรีย์อเนกประสงค์ชนิดค่อยๆ ปล่อยสารออกช้าๆ
  19/12/2554
265
การลดปริมาณของแข็งในน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตแป้งโดยการกรองด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชัน
  19/12/2554
266
วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่เพื่อหาปริมาณ Semi-volatile polycyclic aromatic hydrocarbons ในไอระเหยจากส่วนกรองของเครื่องยนต์ดีเซล
  19/12/2554
267
การวางแผนและควบคุมให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามแนวทางของวิศวกรรมศาสตร์
  19/12/2554
268
การศึกษาปฏิกิริยาเติมหมู่อะเซทิลในขนไก่สำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์มอพลาสติก
  18/12/2554
269
การเก็บพลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกราฟีน
  18/12/2554
270
แบตเตอรี่สำหรับสกัดพลังงานออกมาจากความแตกต่างของความเค็มระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มอย่างมีประสิทธิภาพ
  14/12/2554
271
การเลือกใช้ดิสเพอร์ชันสูตรน้ำในน้ำยาง
  13/12/2554
272
การปรับเปลี่ยนหัวเผาไร้เปลวไฟเพื่ออุ่นเตาหลอมให้ร้อน
  13/12/2554
273
อายุการเก็บของน้ำมันเมล็ดฟักทองสายพันธุ์ Cucurbita pepo L.ที่ได้จากการหีบเย็นด้วยเครื่องอัดบีบ
  13/12/2554
274
ขั้นตอนการกำจัดโครเมตในระบบบำบัดน้ำเสีย : สิ่งที่มีบทบาทสำคัญและสภาวะที่เหมาะสม
  13/12/2554
275
การประเมินทางชีวภาพและลักษณะทางเคมีของถุงมือผ่าตัดที่มีโครงสร้างประสานแบบร่างแหด้วยปฏิกิริยาเคมีแสง
  2/12/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร