กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

ถ่านกัมมันต์ 
ถ่านกัมมันต์ 
การรู้สภาพวัสดุ (Material state awareness) 
คอนกรีตกำลังสูงสำหรับอาคาร 
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กภายหลังในประเทศไทยกรณี ศึกษาสะพาน และอาคาร 
“รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนํ้ายาลบคำผิด” 
การหาปริมาณสารไนไตรท์ในรังนกโดย เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี 
การศึกษาปริมาณ SiO2 ต่อสมบัติไม่ชอบน้ำ และสมบัติทางแสง ของฟิล์ม TEOS-SiO2-OTES บนกระจก 
การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน้ำเงิน สะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Co1-xMgxAl2O4 
การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารโดยใช้สาร สกัดจากสมุนไพร 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 208 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2561  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย
  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
  การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็ก
  การยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
  ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
  ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
  จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
  นวัตกรรมพลาสติก ชีวภาพ
  บทบาทของ วศ. ในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ปี พ.ศ. 2561 : แพลงก์ตอนพืชนักพเนจรตัวเอกแห่งท้องทะเล
  รักษ์โลก ลดใช้ พลาสติก
  วศ. สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่การยอมรับระดับสากล
  ศัพท์วิทย์น่ารู้

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM