กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

เรียนรู้การบริโภคข่าวสาร ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
Digital Literacy เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ 
ผลไม้เล็กๆ...แต่คุณค่าไม่เล็ก 
๑๐ นวัตกรรมเคมี เปลี่ยนแปลงโลก 
วิธีการยืดอายุดอกไม้ให้นานขึ้น ด้วยของใกล้ตัว 
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่เรา (อาจ) มองข้าม 
5 สุดยอดอาหาร (Super foods): ตัวช่วยป้องกันมะเร็ง 
การให้การรับรองภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารสำหรับผู้ประกอบการ 
รอบรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 209 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2562  
  “ไมโครพลาสติก” ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่ภาคเหรือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
  การทดสอบผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์ GMP
  การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
  การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
  การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตของอิฐก่อสร้างสามัญ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ
  เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ที่ทำงานใช้สารเคมี
  รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
  วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
  วิวัฒนาการสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
  ศัพท์วิทย์น่ารู้
  สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้
  ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
  เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM