พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 251 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
แนะนำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่พิมพ์ 2559 
จัดทำโดย .. สล.  

   
2
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2559 มิถุนายน - กันยายน 2559 
จัดทำโดย .. สล.  

   
3
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2559 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559 
จัดทำโดย .. สล.  

   
4
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 1/2559 ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559 
จัดทำโดย .. สล.  

   
5
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2558 มิถุนายน - กันยายน 2558 
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2558 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558 
จัดทำโดย .. สล.  

   
7
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 1/2558 ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 
จัดทำโดย .. สล.  

   
8
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2557 มิถุนายน - กันยายน 2557 
จัดทำโดย .. สล.  

   
9
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2557 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 
จัดทำโดย .. สล.  

   
10
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 
จัดทำโดย .. สล.  

   
11
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   
12
รายงานกิจกรรม 2558 (annual report 2016) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการทดสอบสินค้า OTOP  
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
14
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โครงการทดสอบสินค้า OTOP  
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
15
รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2558 
จัดทำโดย .. สท.  

   

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM