พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 181 - 195 จากทั้งหมด 252 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
บร.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มิถุนายน - กันยายน 2552 
จัดทำโดย .. บร.  

   
2
บร.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 16-17 ตุลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 
จัดทำโดย .. บร.  

   
3
บร.สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554 
จัดทำโดย .. บร.  

   
4
บร.สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554 
จัดทำโดย .. บร.  

   
5
บร.สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน-กันยายน 2554  
จัดทำโดย .. บร.  

   
6
บร.สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 ตุลาคม-มกราคม 2554 
จัดทำโดย .. บร.  

   
7
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 13 คำแนะนำในการเก็บพืชพันธุ์ (HERBARIUM) 
จัดทำโดย .. สท.  

   
8
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 12 น้ำนม 
จัดทำโดย .. สท.  

   
9
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 11 ปุ๋ยคอก 
จัดทำโดย .. สท.  

   
10
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 10 คำแนะนำเรื่องอาหาร 
จัดทำโดย .. สท.  

   
11
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 9 คำแนะนำในการป้องกันและรักษาตัวในเมื่อถูกไอพิษ 
จัดทำโดย .. สท.  

   
12
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 8 การถนอมอาหาร 
จัดทำโดย .. สท.  

   
13
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 7 ข้าวขุยไผ่ 
จัดทำโดย .. สท.  

   
14
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 6 ยางมะละกอ 
จัดทำโดย .. สท.  

   
15
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 5 วุ้นจากสาหร่ายทะเลของสยาม 
จัดทำโดย .. สท.  

   

หน้าที่  ...6|7|8|9|10|11|12|[13]|14|15|16|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM