พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 31 - 45 จากทั้งหมด 252 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
2
แผ่นพับ ศูนย์แก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
3
แผ่นพับ น้ำอุปโภคบริโภค 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
4
แผ่นพับ ศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
5
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
6
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
7
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
8
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
9
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ถ่านอัดแท่ง) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
10
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์เซรามิกและผลิตภัณฑ์จักสาน) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
11
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
12
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 เดือน มกราคม 2557 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
13
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เดือน ธันวาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
14
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 เดือน พฤศจิกายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
15
รายงานประจำปี 2555 (annual report 2012) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM