อ่านรายละเอียด
 
   กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรา 7 และมาตรา 9
ติดต่อ.-
โทรศัพท์:
0 2201 7287-90

โทรสาร  :0 2201 7265
อีเมล์      : info@dss.go.th
เว็บไซต์ : siweb.dss.go.th

มาตรา 11
ติดต่อ.-
โทรศัพท์:
0 2201 7097-8

โทรสาร :0 2201 7470
อีเมล์    :
tarntip@dss.go.th
เว็บไซต์ : www.dss.go.th1.
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อง สิทธิมนุษยชนในระบบประชาธิปไตย
2.
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ เพื่อติดตามการทำงาน ของ วศ. และมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของ วศ. ทั้งด้วยตนเอง และผ่านทางเว็บไซต์
3.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชั้น ได้ร่วมรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง ในการใช้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน
4.
เพื่อแสดงความโปร่งใสของการปฏิบัติงานราชการ วศ.

   
- พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ -
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net

มาตรา 7 : ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 : ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู
มาตรา 11 : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง (ที่ไม่เข้าตามมาตรา 7 และมาตรา 9)
มาตรา 21-25 : ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
มาตรา 26 : ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์


ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

   
ข้อมูลในฐานประกอบด้วย .-

มาตรา 7 จำนวน 63 เรื่อง

7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)

มาตรา 9 จำนวน 1354 เรื่อง

9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (23)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1278)

 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, November 21, 2014 12:37 PM