ชื่อบทความเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 30(1) ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัส IE)

หมายเลขมอก. 866 เล่ม30(1)−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 30 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมระดับชั้นประสิทธิภาพสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีความเร็วเดียว ซึ่งมีพิกัดเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 866 เล่ม 1 หรือ IEC 60079-0 ที่มีพิกัดในการทํางานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เป็นรูปคลื่น ดังนี้ • มีกําลังที่พิกัด PN จาก 0.12 kW ถึง 1 000 kW • มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด UN สูงกว่า 50 V ถึง 1 kV • มี2, 4, 6 หรอื 8 ขั้ว • สามารถทางานอย่างต่อเนื่องที่กําลังที่พิกัด ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดของระดับชั้นอุณหภูมิของฉนวน . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5298 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 30(1) ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัส IE)