ชื่อบทความ : คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย.61) หน้า 30-31 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพ บริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2 . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน