ชื่อบทความ : กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 142 ง (25 พ.ค.60) หน้า 6-7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ หนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “รำข้าวสาลี” ต่อท้ายบทนิยามคำว่า “กากปาล์มทั้งผล” ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 “รำข้าวสาลี” หมายความว่า ผลพลอยได้จากการบดข้าวสาลีเมล็ดในการผลิตแป้งข้าวสาลี มีโปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560