ชื่อบทความ : กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 100 ง (10 g,.p.60) หน้า 19 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 2 ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้ระบุรหัสเป็นอักษร กษ ตามด้วย หมายเลขที่เลขาธิการกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจะระบุรหัสเป็นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2)