คำตอบ

ฝุ่นที่เกิดการสันดาปได้ มี 6 ประเภทคือ

1. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

2. ฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร

3. ฝุ่นคาร์บอน

4. ฝุ่นสารเคมี

5. ผงโลหะ

6. ฝุ่นผงพลาสติก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, โอบเอื้อ อิ่มวิทยา และนารถ พรหมรังสรรค์. การระเบิดของฝุ่น ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63, ฉบับที่ 199 (กันยายน) 2558, หน้า 28