คำตอบ

ถุงรีทอร์ท (Retort pouch) เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและความดันสูง นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานในถุงรีทอร์ทนี้ เป็นการแปรรุปอาหารด้วยความร้อน เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยบรรจุในภาชนะปิดสนิท ผ่านกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ระยะเวลา และความดันที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อผ่านกระบวนการผลิตดังกล่าวแล้ว สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้ยาวนาน 12-24 เดือน โดยไม่เน่าเสียหรือเป็นอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ไม่ต้องใช้วัตถุกันเสียหรือตู้เย็น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทรงวิทย์ หงสประภาส. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานในถุงรีทอร์ท. Food focus Thailand. ปีที่ 12, ฉบับที่ 137, 2560, หน้า 44.