คำตอบ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งานและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ คาดกันว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย หลังจากที่หลายประเทศได้มีการนำคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้แล้ว เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต้น ได้มีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณัฐวุฒิ การนิธิ. Carbon footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์). THE RUBBER INTERNATIONAL MAGAZINE . 11 (11) พฤศจิกายน, 2552, หน้า 18.