Notice: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' in D:\xampp\htdocs\bsti\plugins\system\djjquerymonster\djjquerymonster.php on line 210
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563

วศ. วันนี้ “ข้อแนะนำคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อประชาชน

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

บทความพิเศษ โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

People in focus อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

          โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017”


การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG model ด้วย NQI

          โดย จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย

          โดย บุษยา รัตนสุภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี

       โดย อารีย์ คชฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
                 วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

“หน้ากากอนามัย” อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก

        โดย โสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน

“Sugar-based surfactants” ทางออกเพื่อสิ่งแวดล้อมทางตันของผู้ประกอบการไทย?

         โดย หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy model

         โดย นพมาศ กิจคุณาเสถียร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ (Testing) และการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)

           โดย ชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

เซลลูโลสวัสดุชีวมวลสู่เศรษฐกิจชีวภาพ

          โดย กิติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ

        โดย จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ศัพท์วิทย์น่ารู้ ระบบหน่วยการวัดสากล (International System of Units, SI)

        โดย สริญญา นนทศิริ นักวิทยาศาสตร์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

Science สไตล์สนุก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

        โดย สุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชุมชน