Notice: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' in D:\xampp\htdocs\bsti\plugins\system\djjquerymonster\djjquerymonster.php on line 210
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564
Vol.70 No.216

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือน พฤษภาคม  ปีที่พิมพ์ 2564

People in focus นางสาวนี ระนารถ แจ้งทองรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์์บริิการ Change (การเปลี่ยนผ่าน)

ศ. วันนี้ “นวัตกรรมหุ่นยนต์ สนัับสนุุนการปฏิบัติงานของบุุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

Special guest

สรรสาระ
     • การผลิตน้ำนมข้าวผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์
       โดย เจนจิรา จันทร์มี และการ์ตูน เพ็งพรม กองเทคโนโลยีชุมชน

     • ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาลยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต
       โดย น.ส.ปวีณ์นุช พรหมอ่อน กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • โควิดกับการอบรมออนไลน์ในแบบ “ยุคนิวนอร์มอล”(New Normal)
       โดย เนางสาวจรวยพร แดงจิ๋ว กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมการใช้สารสนเทศมาตรฐาน
       โดย นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานบริการในยุค Disruptive Technology
       โดย นายเทพวิทูรย์ ทองศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลในน้ำ
       โดย นางอังสนา ฉั่วสุ วรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
             นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
             นางสาวอังค์วรา พูลเกษม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

             กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการทดสอบอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกฉบับใหม่
       โดย นายกฤษฎา สุทธิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำ นาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

     • การพัฒนานวัตกรรมการวัดของมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ
       โดย ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 
     โดย วีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

DSS News