ชื่อบทความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 168-169 (ท้ายประกาศ 6 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะซื้อใบยาแห้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ (2) เป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนทุนรวมหุ้นที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสองล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้าใบยา (3) เป็นสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการผลิตยาสูบ หรือการค้าใบยา ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะซื้อใบยาแห้ง ให้ยื่นคำขออนุญาตซื้อใบยาแห้งต่อเจ้าพนักงาน สรรพสามิตตามแบบ ภส. 08-10 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของผู้ขออนุญาตตั้งอยู่หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ก่อนซื้อใบยาแห้งใบอนุญาตซื้อใบยาแห้งให้เป็นไปตามแบบ ภส. 08-11 ท้ายประกาศนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี