ชื่อบทความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 166-167 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูก ต้นยาสูบต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบ ภส.08-08 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือ หลักฐาน ณ สำ นักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำ นักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ ที่สถานที่เพาะปลูกตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต https://www.excise.go.th ก่อนเพาะปลูกต้นยาสูบ ใบอนุญาตเพาะปลูกให้เป็นไปตามแบบ ภส.08-09 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับคำขอใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียด ในคำขอเอกสารและหลักฐาน ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคำขอ เอกสารหรือ หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำขอ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกำหนด . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. 2560