ชื่อบทความ : มาตรการสุขอนามัยพืช : อภิธานศัพท์สุขอนามัยพืช

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 217 ง (6 ก.ย. 61) หน้า 12 (ท้ายประกาศ 46 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมรายการคำศัพท์บัญญัติและคำนิยามที่มีความหมายเฉพาะด้านสุขอนามัยพืช ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5: อภิธานศัพท์ สุขอนามัยพืช ซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วย การอารักขาพืชระหว่างประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับอื่นๆ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : มาตรการสุขอนามัยพืช : อภิธานศัพท์สุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551