ชื่อบทความ : กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 73 ง (28 มี.ค.61) หน้า 11 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในประกาศนี้ “สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สุนัข และแมว “อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food)” หมายความว่า อาหารสัตว์เลี้ยง ที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วนตรงตามความต้องการของร่างกายสัตว์เลี้ยง “อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food)” หมายความว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เป็นอาหารมื้อหลักและมีคุณค่าโภชนาการไม่ครบถ้วน “อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)” หมายความว่าอาหารสัตว์เพื่อป้องกันหรือประกอบการรักษาโรค โดยใช้ภายใต้การแนะนำของสัตวแพทย์ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561