ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม

หมายเลข : มกษ. 7433(G) - 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย.61) หน้า 9 (ท้ายประกาศ 33 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามที่กฎหมายอนุญาตตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การจับ และการดูแลหลังการจับก่อนขนส่งออกนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้สัตว์ทะเลสวยงามที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด สุขภาพดี ปลอดโรคที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551