ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 99 ง (7 เม.ย.60) หน้า 33-34 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ ผู้ใดประสงค์จะขอใช้ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศนั้น ที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันกับประเทศไทย ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงานพร้อมเอกสารข้อมูลหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ