Notice: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' in D:\xampp\htdocs\bsti\plugins\system\djjquerymonster\djjquerymonster.php on line 210
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560

ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 171 ง (28 มิ.ย.60) หน้า 15-16 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรองพันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2553 ข้อ 4 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ มีดังนี้ 4.1 ให้ตั้งชื่อพันธุ์พืชเป็นภาษาไทย หากมีชื่อเป็นภาษาอื่นให้ใช้ภาษาไทย 4.2 สำหรับพันธุ์แนะนำถ้ามีชื่อเดิมอยู่แล้ว ให้ใช้ชื่อเดิม 4.3 ให้ใช้ชื่อศูนย์วิจัยหรือชื่อสถานที่ทดลองของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ ดำเนินการพัฒนาพันธุ์พืชนั้นเป็นส่วนใหญ่ และต่อท้ายด้วยตัวเลขเรียงตามลำดับ เช่น มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 1 มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 2 และมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3 เป็นต้น ในกรณีที่ชื่อของศูนย์วิจัยหรือชื่อสถานที่ทดลองของกรมวิชาการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ เป็นชื่อจังหวัด อำเภอ ตลอดจนตำบล ฯลฯ ได้ถูกนำไปใช้ในการตั้งชื่อพันธุ์พืชอื่น หรือโดยหน่วยงานอื่นไปแล้วให้พิจารณาใช้ชื่ออื่น ๆ ทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อเฉพาะได้ตามความเหมาะสม เช่น ชื่อแม่น้ำ ภูเขา ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่พิจารณา . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560