ชื่อบทความ : สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการแผนที่

หมายเลข : มอก. 19128 – 2559 (ISO 19128:2005)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค.60) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 84 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 19128 : 2005 Geographic Information - Web Map Server Interface มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุพฤติกรรมของการให้บริการที่ผลิตข้อมูลแผนที่ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงเชิงตำแหน่งเชิงพลวัตจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ระบุถึงการทำงานที่เรียกใช้รายละเอียดของข้อมูลแผนที่ที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย (server) ในการเรียกใช้แผนที่ผ่านแม่ข่าย และการสืบค้นรูปลักษณ์ถูกแสดงผลบนแผนที่ ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้รองรับการเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ในรูปแบบภาพกราฟิก ไม่ประยุกต์ใช้เรียกข้อมูลรูปลักษณ์แท้จริง (actual feature data) หรือค่าข้อมูลทั้งหมด (coverage data values) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 19128 : 2005

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4944 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการแผนที่