ชื่อบทความ : แบบใบรับรองนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์อื่น นอกจากสัตว์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค.60) หน้า 28 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 แบบใบรับรองนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์อื่น นอกจากสัตว์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบใบรับรองนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์อื่น นอกจากสัตว์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม