คำตอบ

การเสริมอาหารลงในอาหารสามารถดำเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ
1. การเสริมอาหารลงในอาหารธรรมชาติ (Food to Food Fortification) เป็นการเสริมอาหารที่เป็นแหล่งของสารอาหารที่ต้องการลงในอาหารที่เดิมมิใช่แหล่งของบสารอาหารนั้น การเสริมแครอท/ฟักทองในข้าวเกรียบเพื่อเพิ่มวิตามินเอจากเบต้าแคโรทีน
2. การเสริมอาหารแบบชีวภาพ (Biofortification) เป็นการจัดการทางพันธุกรรมซึ่งอาจเป็นการผสมพันธุ์ (Breeding) การคัดเลือกพันธุ์ (Genetic selection) การปลูก (Growing) การเลี้ยง (Feeding) หรือการดัดแปลลงทางพันธุกรรม (Genetic modification) เพื่อให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีสารอาหารที่ต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
3.การเสริมสารอาหารเคมีลงในอาหาร เป็นการเสริมสารอาหารในรูปสารเคมีลงในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทั่วไปสารเคมีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยในระดับที่ใช้ได้ในอาหาร และปกติมีความเข้มข้นที่สูง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิสิฐ จะวะสิต.  “แนวทางการแก้ปัญหาการขาดจุลโภชนาหาร”.  การเสริมสารอาหารในอาหาร (Food Fortification).  พิมพ์ครั้งที่ 1, กรกฎาคม 2553, หน้า 20-23.