คำตอบ

กระบวนการในการบำบัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอนั้น มีที่นิยมใช้ ได้แก่ 
1. กระบวนการทางเคมี เช่น วิธีโฟโตแคตตาไลซิส การออกซิเดชั่น 
2. กระบวนการทางกายภาพ-เคมี เช่น การดูดซับบนวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์
3. กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หรือเอนไซม์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิตยา ผาสุขพันธุ์. การบำบัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอด้วยจุลินทรีย์. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19,  ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2558, หน้า 17.