คำตอบ

Epoxidized soybean oil และ Epoxidized linseed oil เป็นผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิดที่ผลิตจำหน่ายในอุตสาหกรรม epoxidized vegetable oil ซึ่งทั้ง 2 ชนิด ได้จากการ epoxidation ของไขมันไม่อิ่มตัว และดีกรีของการเกิด epoxidation สามารถควบคุมได้โดยระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา  สำหรับรายละเอียดการผลิตดูเพิ่มเติมได้ดังเอกสารอ้างอิง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Bailey's industrial oil and fat products / edited by Daniel Swern ; authors, Marvin W. Formo ... [et al.]  2nd ed.  New York : Wiley, 2005  (Ref. 665.2/Bai/6th ed. /v.6, p.298-299.)