กลับหน้าแรก


รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่จัดกิจกรรม 3 พฤษภาคม 2550  เวลา 13.30-15.00 น.
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในแบบต่อเนื่อง (CDP)
ข้อมูลเบื้องต้น
ครั้งที่ 4 /3 / 2550
เรื่อง :
การควบคุมภายใน
ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม :
นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
องค์ความรู้ด้าน :
บริหารจัดการ  
สรุปสาระ/ประเด็น :
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับตรวจกำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งที่ควรตระหนักในการกำหนดระบบควบคุมภายใน คือ เมื่อกำหนดแล้วคุ้มค่ากับการลงทุน / ต้นทุนหรือไม่หากปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงมีผลกระทบน้อยและยอมรับได้ก็ไม่ต้องทำอะไร ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง 1. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) ไม่ต้องทำอะไร เนื่องจากยอมรับได้ 2. การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) ควบคุมไม่ให้เกิด 3. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) โอนความเสี่ยงโดยหาคนช่วยแบกรับภาระ เช่น บริษัทประกันภัย 4. การกำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยง เช่น การฝังกลบไก่ที่ป่วยเป็นโรคทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันการรั่วไหล สูญเสีย และการทุจริต(peration) 2. สร้างความน่าเชื่อถือของรายงาน (report reliability) 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (corupliance) องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control environment) หมายถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจหรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้ประกอบด้วย 1) ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 2) ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 3) ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม 4) โครงสร้างขององค์กร 5) การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 6) นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การประเมินโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification) 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 3) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตามโดยในเบื้องต้น จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรม การควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียง และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ อย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้น ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ทำได้ 2 วิธีคือ 1) ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ด้วยการทบทวนตนเองว่าทำงานคุ้มกับค่าจ้างหรือไม่ 2) ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) ด้วยการให้คนอื่นประเมินตัวเอง คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินการประเมินตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 2. แบ่งหน่วยงานออกเป็นกิจกรรมต่างๆ 3. จัดสรรทรัพยากรบุคคล 4. จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผล 5. กำหนดเวลาประเมิน 6. ดำเนินการประเมินผลและจัดทำเอกสารการประเมิน การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 3 1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. กลุ่มของผู้จัดทำรายงาน 1) ระดับส่วนงานย่อย 2) ผู้ตรวจสอบภายใน 3) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 4) ระดับองค์กร แบบรายงานระดับส่วนงานย่อยประกอบด้วย 1. แบบ ปย.1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 2. แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ 5 ข้อ (สรุป ปย.2) 3. แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 5 ข้อ 4. แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 5. แบบติดตาม ปย.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (ติดตาม ปย.3) 6. แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน รายละเอียดประกอบด้วย แบบรายงานระดับองค์กร ประกอบด้วย 1. แบบ ปย.1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 2. แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ 5 ข้อ (สรุป ปย.2) 3. แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 5 ข้อ 4. แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 5. แบบติดตาม ปย.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง แบบฟอร์มต่างๆ ผู้จัดทำรายงานสามารถถ่ายโอน (download) แฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มที่ www.oag.go.th

   
รายการ KM ที่จัดอบรม
ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกกิจกรรม CoP
บันทึกอบรม ประชุม สัมมนา
   
ค้นหากิจกรรม CoP
ค้นหารายการอบรม ประชุมสัมมนา
 
   
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
รายชื่อ --  
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. น.ส.เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
2. นางชื่นจิต อาทร
3. น.ส.อภิญญา มูนาวี
4. น.ส.จอย ผิวสะอาด
5. น.ส.ชัยศร สวนไธสง
6. นางกุหลาบ เลขาขำ
7. น.ส.พวงพยอม ดำรงค์สกุลไทย
8. นางพรรณดาว รัตชะถาวร
9. นายขันติ แซ่ลุก
10. นายสกลรัฐ พรศิริจินดา
11. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
12. น.ส.วริศรา แสงไพโรจน์
13. นายวนัท ตะเภาพงษ์
14. นายนภดล แก้วบรรพต
15. น.ส.อุดมลักษณ์ เวียนงาม
16. น.ส.สุวศรี เตชะภาส
17. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์
18. นางปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์
19. นางดาเรศ บรรเทิงจิตร
20. น.ส.เตือนใจ นุชเทียน
21. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
 
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, January 25, 2017 8:07 PM