กลับหน้าแรก


รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
สำนัก/โครงการ  สำนักเทคโนโลยีชุมชน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ธันวาคม 2551  เวลา 9.00-1200 น.
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในแบบต่อเนื่อง (CDP)
ข้อมูลเบื้องต้น
ครั้งที่  / 2551
เรื่อง :
สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช.
ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหน่วยงานร่วม
องค์ความรู้ด้าน :
วิจัยและพัฒนา  
สรุปสาระ/ประเด็น :
ดินสอพองและยอเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหลายแห่งในประเทศไทย มีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม แต่ดินสอพองและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีราคาต่ำ ส่วนลูกยอเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่คนไทยนำมาบริโภคได้หลายรูปแบบ มีการกล่าวอ้างว่ามีผลดีต่อสุขภาพ และการผลิตมีปัญหาในด้านการขาดมาตรฐานการผลิต ขาดหลักฐานอ้างอิงจากการวิจัยถึงสรรพคุณ ตลอดจนความเป็นพิษเมื่อมีการรับประทานต่อเนื่องกัน วช.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนการวิจัย และได้มีการจัดสัมมนาเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของ 2 ชุดโครงการวิจัย ที่ วช. สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหน่วยงานร่วม คือ 1) งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทำความสะอาดเครื่องเงิน และเครื่องทองเหลืองจากดินสอพอง ผลิตภัณฑ์ครีม ใช้ดินสอพอง : ประคำดีควาย : ผักส้มป่อย : มะขามเปียก เป็นวัตถุดิบในอัตราส่วน 30 : 20 : 25 : 25 และสารกันเสียพาราเบน ร้อยละ 0.5 และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยวิธี heating cooling cycle กำหนดอายุผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 6 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง • การวิจัยและพัฒนาศิลปะประดิษฐ์จากดินสอพอง จากส่วนผสมของ ดินสอพอง 75 ไมครอน ดินคาโอลิน 10 ไมครอน แป้งข้าวเหนียว กาวลาเท็กซ์ กลีเซอรีนสารกันเสีย ในอัตราส่วนร้อยละ 40 10 20 20 9 และ 1 ตามลำดับ สามารถนำมาปั้นเป็น เครื่องประดับและตุ๊กตา • การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางจากดินสอพอง แป้งฝุ่นผัดหน้า จากส่วนผสมของ ดินสอพอง ทัลค์ เซอรีไซท์ เคโลอิน ไมก้า แมกนีเซียมไมรีสแตท ทิเทเนียมไดออกไซด์ เป็นต้น โคลนพอกหน้าสูตรขมิ้นชัน-กระเจี๊ยบแดง จากส่วนผสมของ ดินสอพอง เคโลอิน น้ำกลั่น กลีเซอรีน ผงขมิ้น กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น โคลนพอกตัวสูตรบัวบก จากส่วนผสมของ ดินสอพอง เคโลอิน น้ำกลั่น กลีเซอรีน ผงใบบัวบก ผลอโลเวอร่า เป็นต้น ทดสอบการระเคืองไม่พบการแพ้ใดๆ • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อเป็นวัสดุเตรียมพื้นเขียนภาพ สีรองพื้นจากดินสอพอง มีส่วนผสมของดินสอพอง กาวจากเมล็ดมะขาม และสารกันเสีย ในอัตราส่วนร้อยละ 30 60 10 ตามลำดับ การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100 คน จากช่างเขียนกลุ่มภาพจิตกรรมฝาผนัง ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างหัตถศิลป์ และนักศึกษาที่เรียนศิลปะ พบค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก • การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับดินสอพองจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อโดยจำแนกตามประเภทสินค้า ตราสัญลักษณ์ มีการพัฒนาทั้งโครงสร้างและกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี • การพัฒนาฐานข้อมูลทางการตลาด และต้นทุนผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ได้วิจัยข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ประเภทผู้ใช้เครื่องสำอาง เครื่องประดับ วัสดุรองพื้นก่อนการเขียนภาพ ครีมขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง และศิลปะประดิษฐ์ และได้วิจัยแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากดินสอพองในภาพรวม ได้แก่การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ได้แก่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (ชนิด ชื่อ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์) กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การโฆษณา • ระบบการจัดการเพื่อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพอง เป็นระบบการจัดการเพื่อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพอง เป็นงานวิจัยที่สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลในชุดโครงการ การสืบค้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการติดต่อระหว่างกลุ่มเป้าหมาย • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าจากดินสอพอง เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนและผู้สนใจ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารวิชาการ นิทรรศการ เว็บไซต์ ของชุดโครงการ เนื้อหาของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตประกอบด้วยหลักสูตาการผลิตสินค้าจากดินสอพองจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมขัดเครื่องเงินและทองเหลือง หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุเตรียมพื้นภาพเขียนและหลักสูตการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีผู้รับการอบรม 287 หลักสูตร ผลการประเมินการอบรมพบว่าผลการดำเนินงานทุกหลักสูตรมีเกณฑ์อยู่ในระดับดี เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 2) โครงการการยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ • เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอ ทำโดยนำตาข้างยอมาฟอกฆ่าเชื้อและชักนำให้เกิดยอดในอาหารสูตร MS (Murashige และ Skoog,1962) ที่มี BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้นนำยอดที่ได้ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรMSที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BAP เพียงอย่างเดียว และ BAP ร่วมกับ kinetin เป็นเวลา 98 วัน พบว่าปลายยอดที่เลี้ยงบนอาหารที่เติม BAP ร่วมกับ kinetin ในปริมาณเท่ากันที่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนยอดยอเฉลี่ยสูงสุด 5.00 ยอด มีการเกิดแคลลัสบริเวณรอยตัดด้านล่าง แคลลัสบางกลุ่มเปลี่ยนเป็นกลุ่มยอด ยอดที่ได้จากการชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก สามารถเกิดรากได้ดีบนอาหารสูตร MS ที่ไม่ต้องเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เมื่อนำต้นกล้าออกปลูกสามารถตั้งตัวและมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ • การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางชีวภาพของผลยอไทย การศึกษาจุลทรรศน์ลักษณะ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างผลยอ 5 สายพันธุ์ เก็บจากแหล่งปลูกที่ รังสิต ศาลายา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี แพร่ ชัยภูมิและพันธุ์ฮาวาย ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจจะนำไปให้กำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบผลยอ และได้ศึกษาสาร scopoletin ซึ่งเป็นสาระสำคัญชนิดหนึ่งในผลยอ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและน้ำคั้นจากผลยอ ทำให้ได้กระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบยอและผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอหมักทั้งด้านเคมีและชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงตลาดส่งออก • การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของผลยอไทย ได้ศึกษาพิษเรื้อรังของน้ำคั้นยอไทยในสัตว์ทดลองโดยป้อนผงน้ำคั้นยอทางปากแก่หนูแรทวิสตาร์ 110 ตัว ติดต่อกันทุกวันนาน 6 เดือน พบว่าผงน้ำคั้นยอไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต การกินอาหารสุขภาพ อาการแสดงออก และค่าทางโลหิตวิทยาของหนูที่ได้รับผงน้ำคั้นยอมีค่าทางเคมีคลินิกส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากหนูกลุ่มควบคุม และจากการผ่าซากชันสูตรไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม จากผลการตรวจอวัยวะทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ถึงความเป็นพิษของผงน้ำคั้นยอ • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จากเนื้อยอสุก และเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก พัฒนาต้นแบบของเนื้อยอผงจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 4 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อยอผงบรรจุแคปซูลหรืออัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลูกยอสำเร็จรูปพร้อมชง (รสโกโก้) และผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกยอ (กลิ่นผลไม้) ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ทางประสาทสัมผัส ให้คะแนนความชอบ ในเรื่อง สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับแบบ hedonic เปรียบเทียบกับการใช้เนื้อยอผงที่ผลิตจากเนื้อยอหมัก ผลการทดลองพบว่าเนื้อยอผงต้นแบบที่ผลิตได้จากเนื้อยอสุก มีปริมาณ scopoletin สูงสุด มีค่า 1,296.26 mg/kg มีวิตามินบี 1 และวิตามินซี และโปรตีน อยู่ในปริมาณที่มากกว่าเนื้อยอสุก 340, 10 และ 29 เท่า ตามลำดับ ปริมาณธาตุอาหารอื่น ๆ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส, เหล็ก, และสังกะสี มีอยู่ในปริมาณคงเดิมและใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในเนื้อยอสุก การศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พบว่าวัสดุที่ทำจาก Al – foil laminated มีความเหมาะสมสำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และการบรรจุต้นแบบเนื้อยอผงในถุงพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) ปิดผนึกปากถุงด้วยความ--ร้อน (heat seal) สามารถเก็บเนื้อยอผงได้นานมากกว่า 6 เดือน • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยอ และเนื้อผลยอ ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำลูกยอไทย เมล็ดยอมีกรดไขมันหลัก คือ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้น (moisturizer) ได้สกัดกรดไขมันจากเมล็ด น้ำมันเมล็ดยอไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติ น้ำมันเมล็ดยอเป็นส่วนผสมที่ดีในผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าและลำคอ สำหรับเนื้อผลยอมีสรรพคุณพื้นบ้านที่ดีต่อเหงือกและช่องปาก ได้สกัดเนื้อผลยอ สารสกัดเนื้อผลยอมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติ โครงการฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1)ครีมบำรุงผิวหน้าและลำคอ 2 สูตร (น้ำมันเมล็ดยอ, น้ำมันเมล็ดยอและน้ำคั้นจากผลมะเขือเทศ) ครีมทั้งสองสูตรไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง สำหรับสูตรครีมน้ำมันเมล็ดยอและน้ำมะเขือเทศ (น้ำมะเขือเทศใช้แต่งสีครีม) ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติการลดรอยเหี่ยวย่นในอาสาสมัคร (2) ยาสีฟันจากสารสกัดเนื้อผลยอ ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ • การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำลูกยอ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เริ่มจากการทำกิจกรรมสำรวจกลุ่มผู้ผลิตยอในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 22 กลุ่ม รวบรวมข้อมูลในกรรมวิธีการผลิตน้ำหมักยอ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้และบรรจุภัณฑ์ จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหมักยอระหว่างการหมักน้ำหมักยอระหว่างการเก็บ และผลิตภัณฑ์น้ำยอจากผู้ผลิตยอ ด้านคุณสมบัติทางเคมี เช่น ค่าปริมาณกรด pH ค่าองศาบริกซ์ และจุลินทรีย์ พบว่าในแต่ละชุดจากผู้ผลิตเดียวกันให้ผลแสดงคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ผลิตควบคุมน้ำหมักยอด้วยความชำนาญไม่ได้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลดังกล่าวที่ผู้ผลิตน้ำหมักยอไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอได้ จึงได้เลือกผู้ผลิตน้ำหมักยอ 6 กลุ่มให้ทำการปฏิบัติทดลองควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ณ สถานที่ผลิตของตนเอง ได้จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำยอ โดยใช้พื้นฐานข้อมูลบางส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขที่ 128/2546 (น้ำหมักพืช) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลังจากการประเมินและวิพากษ์ในการประชุมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการหมัก นักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการประเมินโครงการ ทำให้ได้มีร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอและร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำยอในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิดขึ้น ได้จัดการสัมมนาเรื่องการวางแผนยุทธทางการตลาด ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการผลิตยอที่มีมูลค่าเพิ่มและการยอมรับในวงกว้าง อีกทั้งเพิ่มเติมข้อมูลให้แก่ผู้ผลิตทราบถึงวิธีการยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   
รายการ KM ที่จัดอบรม
ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกกิจกรรม CoP
บันทึกอบรม ประชุม สัมมนา
   
ค้นหากิจกรรม CoP
ค้นหารายการอบรม ประชุมสัมมนา
 
   
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
รายชื่อ --  
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. น.ส.สายจิต ดาวสุโข
2. น.ส.ลดา พันธ์สุขุมธนา
 
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, January 25, 2017 8:07 PM