หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สร้าง"ส้วม"ต้นแบบ ใช้สิ่งปฏิกูลคน มาทำปุ๋ยหมัก  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เจ๋งผุดโครงการศึกษาต้นแบบสุขาและสุขภัณฑ์ในการจัดเก็บอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์ที่ถูกสุขลักษณะ......  

เมื่อคนเรามีการบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว หลังจากร่างกายทำหน้าที่ย่อยแล้ว จะมีของเสียที่ในแต่ละวันต้องขับถ่ายออกมา ซึ่งในผู้ใหญ่ขับถ่ายอุจจาระประมาณวันละ 0.68 กก. หรือเฉลี่ยปีละ 250 กก./คน ขับถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน หรือปีละกว่า 500 ลิตร/คน จำนวนประชากรในประเทศไทย 60 ล้าน มีอุจจาระ 15 ล้านตัน/ปี ปัสสาวะ 30,000 ล้านลิตร/ปี 

....ของเสียจากร่างกายคนเราเหล่านี้ หลายประเทศอาทิ อังกฤษ สวีเดน เยอรมนี เม็กซิโก รวมถึงประเทศจีน ได้นำเอามาผ่านขบวน-การคัดแยก และกลับมาใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรอีกครั้ง...

และ...ในบ้านเราทาง รศ.ดร.อา-นัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็ได้ทำ โครงการศึกษาต้นแบบสุขาและสุขภัณฑ์ในการจัดเก็บอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามแนวทางของสหภาพยุโรป ขึ้น โดยทาง สวทช.ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และเตรียมที่จะนำร่องสร้างสุขาต้นแบบ "แยกน้ำปัสสาวะและอุจจาระ" นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้มาตรฐานการเกษตรลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.อานัฐ ตันโช

รศ.ดร.อานัฐ บอกว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายๆโครงการ ได้ทดสอบ การคัดแยกปัสสาวะมาใช้ในการผลิตพืช เช่น โครงการ Eco San Res ในประเทศสวีเดน ได้รวบรวมน้ำปัสสาวะจากอาคารพักอาศัยซึ่งเก็บไว้ในถังใต้ดินเป็นเวลา 6 เดือน สูบไปใช้ในแปลงเกษตรได้ผลดีมาก องค์การ NASA ของสหรัฐอเมริกาทดลองใช้น้ำปัสสาวะปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ ซึ่งให้ผลผลิตดีอย่างน่าพอใจ

ทั้งนี้ จากรายงานอุปนิสัยการใช้ห้องน้ำเพื่อ "ปลดทุกข์" ของคนเราในปัจจุบันพบว่า เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำที่เปลืองมากโดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมเลย และยังทำให้ปัสสาวะที่สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ได้ แต่จะถูกเจือจางและทิ้งเสียเปล่าลงบ่อบำบัดไป โดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำของผู้หญิงนั้นเปลืองกว่าผู้ชายเพราะบางคนถูกสอนให้กดชักโครกทั้งก่อนและหลัง ถึงแม้จะมีชักโครกหลายยี่ห้อ หันมาโฆษณาเรื่องความประหยัดน้ำบ้างแล้วก็ตาม

การแก้ปัญหาที่ดีก็คือทำสุขภัณฑ์แยกปัสสาวะออก เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำชักโครก ส่วนกาก ที่ เหลือจากการบำบัดจะนำไปเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อทำลายเชื้อโรค ก่อนนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักตามพื้นฐานการบังคับของ EU (European Union) ในการกำจัดเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอุจจาระก่อน และเพื่อให้ กลุ่มจุลินทรีย์ ในอุจจาระมนุษย์ที่ประกอบด้วย เอนเทอริกไวรัส และ ไข่พยาธิตัวกลม ตาย ดังนั้นการหมักกากทีมวิจัยจึงใช้อุณหภูมิที่ 66.7 องศาเซลเซียส คงที่นาน 2 ชั่วโมง

โดยทำการศึกษารูปแบบการจัดสร้างสุขาและสุขภัณฑ์ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะในการคัดแยก เก็บรวบรวมอุจจาระและปัสสาวะในพื้นที่ต่างๆ อาทิ วัด สถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตลาดสดเจดีย์แม่ครัว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและป่าธรรมชาติ...การวิจัยดังกล่าวนอกจาก ได้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากอุจจาระและปัสสาวะที่ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชและเชื้อก่อโรคที่ปลอดภัย ได้ปุ๋ยคุณภาพสูงจำนวนมาก กลับมาใช้ในภาคการเกษตร ที่คนยอมรับได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ และยังช่วยลดการปล่อย สิ่งปฏิกูล ลงสู่แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรายใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-9956-9830 ในวันเวลาที่เหมาะสม. 

เพ็ญพิชญา เตียว

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร