Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

'ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต' ดัน 'วว.' หุ้นส่วนความสำเร็จ  

เปิด 4 ยุทธศาสตร์ผู้ว่าการ วว.คนใหม่ กับบทบาท “โทเทิล โซลูชั่น โพรวายเดอร์” ก้าวสู่หุ้นส่วนความสำเร็จเอสเอ็มอีและโอท็อปผ่านงานบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาวิจัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงการผลิตเพื่อทดสอบตลาด พร้อมทั้งเจรจาบีโอไอดึงอุตสาหกรรมรายใหญ่ช่วยสนับสนุนเชิงซีเอสอาร์เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำแนะนำของ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบแต่งตั้ง “ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” เป็นผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขึ้นมาจากรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม มุ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนาที่มีผลกระทบสูงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดึงบีโอไอช่วยหาเอกชนใจดี ชุติมา กล่าวว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรม มุ่งให้ วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอท็อปและ ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานขององค์กร แม้ว่างบประมาณปี 2562 ได้รับ 1,100 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วซึ่งได้รับ 1,600 ล้านบาท ทำให้ได้รับผลกระทบพอสมควรโดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปทำงานกับชุมชน อีกทั้งต้องปรับแผนการดำเนินงาน โดยจะยกเลิกโครงการที่เคยให้การสนับสนุนฟรีแก่ผู้ประกอบการ เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบช่วยกันจ่ายในสัดส่วน วว. 70% เอสเอ็มอี-โอท็อป 30% พร้อมทั้งต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ล่าสุดได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอว่า จะนำเสนอความต้องการของชุมชนที่มีความต้องการเครื่องมือเครื่องจักรไปยังบีโอไอ เพื่อช่วยหาผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากบีโอไอในรูปแบบซีเอสอาร์ ที่เข้ามาช่วยชุมชนเข้มแข็ง โครงการแรกจะเป็นเครื่องไล่ความชื้นผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราที่ทำให้เกิดความเสียหาย “ที่ผ่านมา รายได้หลักกว่า 50% ของ วว.มาจากงานวิชาการ งานวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบ จากศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา ทดสอบระบบทางราง ศูนย์บรรจุหีบห่อไทยและศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากงานวิจัยและงานบริการ วิจัย ซึ่งค่าบริการจะถูกมากเพราะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท” ส่วนแนวทางบริหารองค์กรจะมุ่งเน้นสร้างคน เพราะ วว.เป็นองค์กรวิจัย ความสำเร็จของงานวิจัยอยู่ที่คนให้สามารถทำงานเป็นทีมจะเกิดพลังในการสร้างงานวิจัยใหม่ขึ้นมา ฉะนั้น ต้องดูแลคนเป็นอย่างดี สร้างให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น “ที่รัฐบาลมอบหมายมาก็ต้องทำ โดยใช้ตัวฐานเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในการแก้ปัญหาประชาชน ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็ตามย่อมต้องมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก วว.พร้อมที่ให้การสนับสนุน เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือการอยู่ดีกินดีของประชาชน” เปิดศูนย์เชี่ยวชาญเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ วว.กำลังจะเปิดศูนย์เชี่ยวชาญใหม่ 3-4 ศูนย์ออกมาให้บริการอาทิ ศูนย์การรับรองผลิตภัณฑ์ ศูนย์ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ เช่น โปรไบโอติกส์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยนำจุลินทรีย์ชนิดดีใส่ลงในขั้นตอนการเคลือบในผลไม้ เมื่อรับประทานเข้าไปจะช่วยเรื่องระบบย่อย ศูนย์สาหร่ายที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง อาหาร สี การนำมาใช้ทดแทนพลังงาน คาดว่า จะทำมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขยายช่องทางการรับรู้และเข้าถึง วว.ในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่วนปี 2561 ได้เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องลงทุนเครื่องจักรด้วยตนเอง เพียงเพื่อทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาทดสอบตลาด “การลงทุนสร้างโรงงานและเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ทันสมัยราคาสูงนับเป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของทั้งผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการแปรรูปอาหารเดิมที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด” ผู้ว่าการ วว.กล่าว Bangkokbiznews 6.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร